Høring - NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle

16. februar 2021

Høringsfrist 17.03.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Kunnskapsdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet mottatt høring av NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle.

Departementene opplyser at utvalget har gitt en faktabasert situasjonsbeskrivelse om konsentrasjon av levekårsutfordringer i og rundt de store byene i Norge, og har drøftet konsekvenser av opphopning av levekårsutfordringer både på individ- og samfunnsnivå. Ansvarsfordeling, virkemidler og politikk på området er vurdert. Utvalget har på bakgrunn av dette utarbeidet forslag til tiltak og strategier for å bevare åpne og inkluderende byer, trygge og gode boforhold, gode oppvekst- og levekår, og gode forutsetninger for integrering. 

 

Spesielt for helse går kapittel 4 nærmere inn på ulikhet i levekår, deriblant sosial ulikhet i helse, helsen i befolkningen, sammenheng mellom miljø og helse samt helse i utsatte byområder. Kapittel 6 tar for seg barn, unge og oppvekst, og går nærmere inn på barns helse, sosial ulikhet i helse starter tidlig, barn og unges opplevelse av egen helse, barns selvbilde, framtidstro og helse i utsatte områder. I kapittel 10 utreder utvalget konsekvenser av bokonsentrasjon for sosial mobilitet, samhold og tillit.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 17. mars 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling