Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – OBS! Svært kort frist

04. mai 2021

Høringsfrist 18.05.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt høringen NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en omfattende høring som departementet har gitt svært kort høringsfrist på. I april i år publiserte Legeforeningen sin egne erfaringsrapport om covid-19 og rapporten er skrevet av leger som har jobbet i førstelinjen gjennom hele pandemien. Legeforeningens underveisrapport om covid-19 kan leses i sin helhet her. Denne rapporten vil bli vektlagt i sekretariatets arbeid med det endelig innspillet til departementet, sammen med innkomne innspill i forbindelse med denne høringen.

 

Departementet ber spesielt om synspunkter på kommisjonens anbefalinger og læringspunkter, slik disse fremgår av de ulike kapitlene i kommisjonens rapport. Departementet ber også om synspunkter på kommisjonens hovedbudskap, jf. rapportens kapittel 2.2.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 18. mai 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Gjøril Bergva | Samfunnspolitisk avdeling