Høring - oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

16. juli 2021

Høringsfrist 01.10.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringsnotat om "Oppfølging av forslagene fra Tvangslovsutvalget."

Tvangslovutvalget fikk i 2016 i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang og utrede behov for revisjon og modernisering av reglene om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Forslagene ble presentert i  NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven – forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten, som tidligere har vært på høring. Legeforeningen avga da en omfattende høringsuttalelse, hvor vi var kritiske til både det lovtekniske og den faglige forankringen, samt at utredningen og en del av forslagene bar preg av å ikke forholde seg til virkeligheten slik den oppleves av klinikere i norsk helsevesen. Også en rekke andre høringsinstanser var svært kritiske til lovforslagene.

 

Departementet har vurdert høringsinnspillene, og arbeidet videre med utvalgets forslag, med sikte på å legge fram en proposisjon om ny felles tvangslov for Stortinget. Dette er et stort og krevende arbeid, både lovteknisk og prinsipielt. Det foreslås omfattende endringer i regelverket for bruk av tvang i helse  og omsorgssektoren. Flere har i høringsinnspillene uttrykt bekymring for om tjenestene er forberedt på endringene. Formålet med dette høringsnotatet er å få innspill til hvordan endringene kan gjennomføres på best mulig måte.

 

Departementet ber derfor særlig om innspill til; 

  • hva som skal til for å innføre et nytt regelverk for bruk av tvang
  • hva som vil være de viktigste behovene å ivareta ved overgang til nytt felles regelverk
  • utarbeidelsen av en plan for innføringen av nytt regelverk om tvangsbruk

 

Departementet ber om at høringsinnspillene beskriver – mest mulig konkret – hva som må til for å kunne etterleve lovendringene i praksis, også når det gjelder samarbeidet mellom ulike enheter og behandlingsnivåer. De ønsker at høringsinstansene tar utgangspunkt i sin egen hverdag og eget tjenesteområde, og fokuserer på de av forslagene som i størst grad vil påvirke deres egen situasjon.

 

Forslag som har budsjettkonsekvenser vil ikke kunne gjennomføres før det er budsjettmessig dekning for det. Departementet ønsker derfor også å få utdypende informasjon om hvordan tjenestene vurderer de økonomiske konsekvensene av forslagene.

 

Det beskrives nærmere i kap. 2 s. 8 flg. hva departementet konkret ønsker innspill til. 

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret etter bearbeidelse av innspill fra organisasjonen. Sekretariatet har forståelse for at det er en kompleks sak der det i en del av spørsmålene vil kreves at man setter seg inn i det opprinnelige høringsnotatet og Legeforeningens respons på dette. Det er forståelse for de prioriteringer som må foretas av organisasjonsleddene i denne forbindelse. Det er særlig viktig med innspill fra fagmiljøene som er tettest på de faglige spørsmål som reises i saken.

 

Ta kontakt med saksbehandler Ida Øygard Haavardsholm /917 51 303 dersom det er ønske om å drøfte høringen eller dere har spørsmål.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 1. oktober 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv