Høring - forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer – OBS! Kort frist

11. februar 2021

Høringsfrist 28.02.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Skatteetaten mottatt høring om forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer. Skatteetaten sender ut høring på vegne av Finansdepartementet.

Skatteetaten opplyser at innføring av avgiften forutsetter endringer i Stortingets vedtak om avgift på tobakksvarer mv. Forslag til endringer i Stortingets avgiftsvedtak, herunder konkrete avgiftssatser er ikke en del av denne høringen, og vil eventuelt bli foreslått for og vedtatt av Stortinget på et senere tidspunkt. I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) foreslås det regler om avgrensinger og gjennomføring av avgiftsplikten. I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) foreslås det endringer om toll- og avgiftsfri kvote («tax free»), forenklet fortolling og proviantering. Endringene i tollforskriften har naturlig sammenheng med at e-sigaretter/e-væske og andre nikotinvarer blir avgiftspliktig.

 

Skatteetaten foreslår ingen differensiering av avgiftssatsen etter mengde/milliliter nikotin i nikotinvaren. Årsaken er at differensiering antas å være avgiftsteknisk og kontrollmessig utfordrende å gjennomføre. Differensiering etter nikotininnhold i e-væske kan likevel ikke helt utelukkes fordi dette vil gi en «riktigere» avgift for høykonsentret nikotinholdig e-væske. Skatteetaten ønsker høringsinstansenes innspill til ev. forslag om differensiering av avgiftssats etter nikotin per milliliter i e-væsken.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Skatteetaten her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 28. februar 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Linda Markham | Samfunnspolitisk avdeling