Høring - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv.

Medisinsk fagavdeling

02. mars 2022

Høringsfrist 19.04.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet mottatt høring av forslag til endringer i regelverk  for sykepenger i folketrygdloven kapittel 8 og omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger til nærstående i livets sluttfase i folketrygdloven kapittel 9.

Departementet skriver at folketrygdloven kapittel 8 gir bestemmelser om rett til sykepenger ved arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller skade. I høringsnotatet foreslår departementet flere endringer i regelverket for sykepenger:

 • Innføre et unntak i folketrygdloven § 8-18 fra plikten til å sende inn legeerklæring til arbeidsgiver innen 14 dager i situasjoner der det ikke har vært mulig for arbeidstaker å sende legeerklæringen til arbeidsgiver. Retten til sykepenger kan etter dagens regler falle bort i slike tilfeller, dersom arbeidsgiver skal utbetale sykepenger på grunnlag av legeerklæring.
 • Endre beregningsreglene i folketrygdloven § 8-41 for personer med kombinerte inntekter. Det foreslås at det presiseres at sykepengegrunnlaget for arbeidstaker/frilanser-inntekten skal fastsettes også ut fra reglene i folketrygdloven § 8-30.
 • Presisere i folketrygdloven § 8-43 at beregning av frilansinntekt skal gjøres etter reglene som gjelder for arbeidstakere også for personer som har inntekt både som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende og som frilanser.
 • Presisere i folketrygdloven § 8-49 at kravet i folketrygdloven § 8-2 om å ha vært i arbeid i minst fire uker forut for arbeidsuførhet også skal gjelde ved rett til sykepenger for de som mottar dagpenger.
   

Videre skriver departementet at Folketrygdloven kapittel 9 gir bestemmelser om rett til omsorgspenger (sykt-barn-dager), pleiepenger og opplæringspenger. Det foreslås følgende endringer i disse bestemmelsene:

 • Endre reglene i folketrygdloven § 9-6 om fordeling av omsorgsdager mellom foreldre der den ene av foreldrene er alene om omsorgen. Videre foreslås det å oppheve plikten til å gi Arbeids- og velferdsetaten melding om samværsfordelingen.
 • Presisere i folketrygdloven § 9-6 at man regnes for å ha aleneomsorg for et barn også hvis den andre av barnets foreldre i lang tid ikke kan ha tilsyn med barnet fordi vedkommende er i fengsel eller avtjener verneplikt.
 • Endre bestemmelsene i folketrygdloven § 9-6 knyttet til hvilke sykdommer og funksjonshemminger som skal gi en utvidet rett til omsorgspenger. Det foreslås at det gis en utvidet rett til omsorgspenger til foreldre til barn med langvarig sykdom, og at forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger oppheves.
 • Innføre en plikt i folketrygdloven § 9-6 for arbeidsgiver til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis rett til fleksibelt uttak av omsorgspenger.
 • Fjerne dokumentasjonskravet i folketrygdloven § 9-7 for rett til omsorgspenger fra folketrygden for de tre første dagene.
 • Innføre en rett i folketrygdloven § 9-13 til samtidig uttak av pleiepenger for to pleieytere som pleier en nærstående i livets sluttfase.
 • Endre ordlyden i folketrygdloven § 9-14, slik at personer som har behov for nødvendig opplæring for å kunne ta seg av og behandle barnet får rett til opplæringspenger.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Arbeids- og inkluderingsdepartementet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 19. april 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling