Høring - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv.

Medisinsk fagavdeling

02. mars 2022

Legeforeningen takker for muligheten til å avgi et høringssvar på forslagene til endringer i regelverket for sykepenger i folketrygdloven kapittel 8 og forslagene til endringer i regelverket for omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger til nærstående i livets sluttfase i folketrygdlovens kapittel 9.

De foreslåtte endringene synes hensiktsmessige, og vi er positive til intensjonen om å harmonisere regelverket med det som er gjeldende praksis, samt lage et mer hensiktsmessig regelverk som gir mindre byråkrati.

Vi merker oss at det skal stimuleres til gradert uttak av omsorgspenger for syke barn. Det er en etterlengtet endring i regelverket. Det samme gjelder muligheten for to pårørende til å ta ut pleiepenger samtidig når nærstående er i livets sluttfase.

Legeforeningen har gjennomgått endringsforslagene og slutter seg til dem. Det gjelder også de endringene som kan gi merarbeid for legene, som endringen i bestemmelsen i folketrygdloven § 9-6, opphevelse av forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemminger som skal gi utvidet rett til omsorgsdager. Det foreslås at foreldre til barn med langvarig sykdom også inkluderes i ordningen som gir utvidet
rett til omsorgspenger.

Det fremkommer av høringsnotatet at ved å fjerne forskriften og dermed diagnoselisten, vil alle saker vurderes med samme utgangspunkt, og ut fra om barnets tilstand gir en markert høyere risiko for fravær, enten fordi barnet trenger pleie eller fordi foreldrene må være med barnet til kontroller, behandling og annen oppfølging. Dette må bygge på både medisinske og andre vurderinger, for eksempel en utvidet beskrivelse fra barnets lege om det er sannsynliggjort at barnets tilstand gir økt risiko for fravær fra arbeidet. Helsetjenester til barn er unntatt egenandel.

Legeforeningen anbefaler at foresattes henvendelser vedr denne type legeerklæringer også unntas  egenandel. De barna dette gjelder er i de fleste tilfeller godt kjent hos både fastlege og aktuell spesialist. Det legges også i dag ned et betydelig arbeid for å dokumentere sykdom hos barnet og behov for fravær fra jobb for foreldre. Den gruppen det er størst bekymring for er de som ikke har en fastlege. Legeforeningen mener departementet må ha en plan for hvordan langvarig sykdom skal dokumenteres hos de 150 000 som
mangler fastlege.

Dersom de foreslåtte endringene i regelverket iverksettes er det viktig at alle leger
blir gjort kjent med dem, så pasientene kan få korrekt informasjon når de henvender
seg.

Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
generalsekretær

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør/lege

Elisabeth Selvaag
Spesialrådgiver/lege

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling