Høring - forslag til vedlegg til forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata

Avdeling for jus og arbeidsliv

19. desember 2022

Høringsfrist 01.02.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høring av forslag til vedlegg til forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata.

Direktoratet skriver i høringsbrevet at økt og mer effektiv tilgjengeliggjøring av helsedata er et vesentlig virkemiddel for å nå helse- og omsorgspolitiske mål og gi kunnskap som bidrar til bedre helse for alle. I dagens system er det ressurs- og tidkrevende å få tilgang til helsedata til bruk i statistikk, helseanalsyer, kvalitetsforbedring, styring og beredskap (sekundærbruk). Spesielt gjelder det når det er nødvendig for søker å få tilgjengeliggjort opplysninger fra flere ulike helseregistre hvor myndigheten til å treffe vedtak om tilgjengeliggjøring er lagt til ulike virksomheter.

Formålet med direktoratets forslag til vedlegg til forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata er å gi databrukere «én vei inn» og enklere og raskere tilgang til helsedata fra helseregistre som er listet opp i forslag til vedlegg til forskrift.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte forslag til forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata på høring 6. oktober 2022 med høringsfrist 2. desember 2022. Forslaget som nå sendes på høring følger opp dette høringsforslaget. Legeforeningens høringsuttalelse til departementets høring kan leses på Legeforeningens nettsider her.

Forslaget til forskrift som ble sendt på høring i oktober, innebærer at Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice får vedtaksmyndighet for tilgjengeliggjøring av helsedata, inkludert vedtaksmyndighet for dispensasjon fra taushetsplikten. Videre innebærer departementets forslag at direktoratet skal beslutte hvilke helseregistre som skal inkluderes i løsningen etter å ha rådført seg med aktuelle registerforvaltere. Direktoratet vil på denne måten få overført myndighet til å fastsette vedlegget til forskriften i forskrifts form. Helseregistre som besluttes inkludert i løsningen vil listes opp i forslag til vedlegg til forskriften. En forutsetning for at Direktoratet for e-helse kan vedta vedlegget til forskrift som nå sendes på høring, er derfor at departementets forslag til forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata blir vedtatt.

Direktoratet ber om at høringsinstansene spesielt uttaler seg til forslag om hvilke av helseregistrene direktoratet foreslår at omfattes av forslaget, samt tidspunkt for overføring av vedtaksmyndighet til Direktoratet for e-helse.

 

Denne høringen skal grunnet fristen behandles administrativt.

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 1. februar 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv