Høring - forslag til vedlegg til forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata

Avdeling for jus og arbeidsliv

19. desember 2022

Direktoratet for e-helse har sendt på høring forslag til vedlegg til forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata. Forslaget følger opp forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av Helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice), som ble sendt på høring i april 2021, og nytt forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata, som ble sendt på høring 6. oktober 2022. Vi viser derfor i stor grad til våre tidligere høringsuttalelser datert 21. juli 2021 og 2. desember 2022, og opprettholder våre kommentarer i disse høringsuttalelsene.

Legeforeningen har tidligere vært kritiske til at de nevnte funksjonene legges til Direktoratet for e-helse. Vi har forståelse for at beslutningen er tatt, men er fremdeles spørrende til hensiktsmessigheten av en løsning som fordrer at Direktoratet for e-helse skal bygge opp en relativt omfattende kompetanse som er nært knyttet til medisinsk-faglig kompetanse, og som vil ta tid å bygge opp. Vi stiller spørsmål ved om direktoratet per nå har bygget opp tilstrekkelig kompetanse til at det er fornuftig å overføre vedtaksmyndigheten allerede fra 15. mars 2023. Det må unngås fare for at direktoratet – i en overgangsperiode – blir et fordyrende og forsinkende mellomledd.

Dersom forskriftsforslaget som ble sendt på høring 6. oktober 2022 vedtas, har ikke Legeforeningen innvendinger mot de helseregistre som det nå foreslås at vedtaksmyndigheten overføres for.

Det fremgår av høringsnotatet at Direktoratet for e-helse har startet rådføringen med registerforvalterne til de helseregistrene som direktoratet her foreslår at vedtaksmyndighet overføres fra. Det fremgår videre at registerforvalterne har gitt tilbakemelding om at de i utgangspunktet er positive til at vedtaksmyndigheten overføres samtidig til direktoratet og at det skjer fra 15. mars 2023. Legeforeningen mener det ville vært en fordel om eventuelle kritiske innvendinger fra registerforvalterne ble mer utfyllende beskrevet i høringsnotatet.

Med hilsen
Den norske legeforening
Jus- og arbeidsliv

Siri Skumlien
generalsekretær

Lars Duvaland
direktør

Saksbehandler: Mari Garborg Hanto, advokatfullmektig/rådgiver

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv