Høring - Innspill til nasjonale føringer om foreldres innsyn i barns journal

Avdeling for jus og arbeidsliv

04. oktober 2022

Høringsfrist 15.10.2022

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide forslag til nasjonale føringer for foreldres elektroniske innsyn i barns pasientjournal i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet skal blant annet se på hva som er teknisk mulig, og om det skal være noen begrensninger i slike innsynsløsninger.

Nasjonale føringer for elektronisk innsyn for foreldre har vært etterspurt fra helseforetakene.

For å kunne bidra med gode nasjonale føringer, er det viktig med oppdatert kunnskap og erfaringer om elektronisk innsyn i barns journal. Det er behov for å se på utfordringer med elektroniske

innsynsløsninger og hva som er viktige premisser for å etablere innsynsløsninger som ivaretar

pasientens personvern og foreldres innsynsrett innenfor gjeldende regelverk.

Les mer i høringsbrevet fra Helsedirektoratet på høringssiden.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 13. oktober 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv