Høring: Invitasjon til innspill om Nasjonal helse- og samhandlingsplan – OBS! Kort frist

Samfunnspolitisk avdeling

10. august 2022

Høringsfrist 05.09.2022

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helseminister Ingvild Kjerkol mottatt invitasjon til å gi skriftlig innspill på Regjeringens arbeid med Nasjonal helse- og samhandlingsplan (NHSP). Regjeringens plan er å legge frem NHSP høsten 2023.

Kjerkol skriver at Regjeringen vil forbedre samhandlingsreformen og at NHSP skal være en stortingsmelding som omfatter både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Meldingen er viktig for det helhetlige arbeidet for å styrke vår felles helse- og omsorgstjeneste.

Kjerkol opplyser at den kommende NHSP vil, sammen med ny folkehelsemelding og melding om helseberedskap, utgjøre de overordnede rammene for helse- og omsorgspolitikken. NHSP vil ta for seg regjeringens ambisjoner om å videreutvikle en felles helse- og omsorgstjeneste. Et overordnet mål for meldingen er å sikre sømløse pasientforløp og gode tjenester i hele landet.

Meldingen vil blant annet omfatte følgende tema:

 • Samhandling
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • Desentraliserte tjenester og sømløse pasientforløp
 • Digitalisering
 • Personell og kompetanse
 • Rehabilitering og mestring
 • Svangerskaps-, føde- og barselstilbud
 • Psykisk helse og rus
 • Akutt-tjenester
   

I tillegg det som eksplisitt nevnes i høringsbrevet, ønsker Legeforening også innspill på:

 • Investeringsplan for sykehus
 • Avtalespesialistenes rolle i den offentlige helsetjenesten
 • Styrking av fastlegeordningen, herunder legevakt
 • Helseinnovasjon
 • Kommuneoverlegenes rolle

Det opplyses videre om at pasient-, bruker- og pårørendeperspektivet, helse- og omsorgstjenester til minoriteter og til den samiske befolkningen vil behandles gjennomgående i meldingen.

NHSP skal sees i sammenheng med blant annet arbeidet for styrking av det allmennmedisinske området, opptrappingsplan psykisk helse, forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet og bo trygt hjemme-reformen. NHSP vil inngå i plansystemet for spesialisthelsetjenesten og gi føringer for lokale og regionale utviklingsplaner. Utredningene fra Helsepersonellkommisjonen og Sykehusutvalget vil følges opp i meldingen.

Kjerkol ber spesielt om innspill på:

 1. Hva er de viktigste utfordringene å adressere?
 2. Hvilke tiltak er aktuelle?
 3. Er dere kjent med pågående arbeid eller gode eksempler som departementet bør være kjent med? 
   

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 5. september 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Ole André Gjerde Samfunnspolitisk avdeling