Høring: Invitasjon til innspill om Nasjonal helse- og samhandlingsplan – OBS! Kort frist

Samfunnspolitisk avdeling

10. august 2022

Legeforeningen viser til brev av 3. august 2022 og takker for muligheten til å komme med innspill til regjeringens arbeid med Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Legeforeningen takker også for
innvilget utsatt frist.

Forespørsel om innspill har vært på bred høring i Legeforeningens foreningsledd. Innspillene er innarbeidet i dette dokumentet, og Legeforeningens innspill er vedtatt av Legeforeningens sentralstyre.
Helse- og omsorgsministeren opplyser at Nasjonal helse- og samhandlingsplan skal sees i sammenheng med blant annet arbeidet for styrking av det allmennmedisinske området, opptrappingsplan for psykisk helse, forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet og bo trygt hjemme-reformen. Videre at Nasjonal helse- og samhandlingsplan vil inngå i plansystemet for spesialisthelsetjenesten og gi føringer for lokale og regionale utviklingsplaner, og at utredningene fra Helsepersonellkommisjonen og Sykehusutvalget vil følges opp i meldingen.

Ministeren ønsker innspill på følgende temaer:

 • Samhandling
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • Desentraliserte tjenester og sømløse pasientforløp
 • Digitalisering
 • Personell og kompetanse
 • Rehabilitering og mestring
 • Svangerskaps-, føde- og barselstilbud
 • Psykisk helse og rus
 • Akutt-tjenester

Legeforeningen har i tillegg valgt å gi innspill på følgende temaer:

 • Sykehusbygg
 • Avtalespesialistenes rolle i den offentlige helsetjenesten
 • Styrking av fastlegeordningen, herunder legevakt
 • Helseinnovasjon
 • Kommuneoverlegenes rolle

Les hele innspillet i vedlegget.

Saksbehandler

Ole André Gjerde | Samfunnspolitisk avdeling