Høring - Langvarige og sammensatte smertetilstander - helhetlig pasientforløp

Medisinsk fagavdeling

15. juni 2022

Høringsfrist 15.08.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av retningslinje for langvarige og sammensatte smertetilstander – helhetlige pasientforløp.

Helsedirektoratet fikk i 2018 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide pakkeforløp for pasienter med muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse. Direktoratet skriver at rehabilitering skal innarbeides i pakkeforløpene der dette er en naturlig del av behandlingsforløpet.

Videre utdyper de at pakkeforløpene skal avgrense arbeidet til pasienter med symptomer som påvirker livskvaliteten, men der forholdet mellom symptomer og en eventuell grunnlidelse er uavklart. I arbeidet med pakkeforløpet skal brukere, fagfolk, spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste samt andre aktuelle aktører involveres.

Direktoratet forklarer at oppdraget er avgrenset til å sette søkelys på hvordan tilbudet organiseres, ikke det medisinskfaglige innholdet. Det medisinskfaglige innholdet skal bygge på nasjonale faglige retningslinjer der de finnes, alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus. Nye faglige veiledere eller retningslinjer skal ikke utarbeides som ledd i pasientforløpet. De opplyser om at en relativ mangel på fagområdenes faglige evidens har gjort arbeidet utfordrende.

Forprosjektet direktoratet har gjennomført til dette arbeidet opplyser de om har belyst at det for pasienter med langvarig og sammensatte smertetilstander er noen fellestrekk i utfordringsbildet: 

  • Pasientene har en tendens til å bli "kasteballer" i et komplekst system der samhandling mellom aktørene ikke er god nok.
  • Det er uønsket variasjon i utrednings- og behandlingstilbudet til pasientgruppen
  • Det tar i gjennomsnitt 8-9 år før pasienter med langvarige og sammensatte smertetilstander kommer til en tverrfaglig utredning i smerteklinikk

Direktoratet skriver videre at de mener samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er i mange tilfeller for dårlig, og tverrfaglige vurderinger og tiltak er ikke er benyttet i stor nok grad for denne pasientgruppen. Det helhetlige pasientforløpet forsøker derfor å gripe fatt i dette ifølge direktoratet.

Helhetlig pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander skal implementeres i spesialisthelsetjenesten og alle kommuner fra høsten 2022, og det legges til rette for at første pasient kan registreres i pasientforløpet fra januar 2023.

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 15. august 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling