Høring - Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging

Medisinsk fagavdeling

19. mai 2022

Høringsfrist 08.08.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging.

Rådene har bakgrunn i oppdrag knyttet til Primærhelsemeldingen (Meld.St.26 2014-2015, Fremtidens primærhelsetjeneste, nærhet og helhet) om utprøving av digital hjemmeoppfølging, og Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld.St.7 2019-2020, Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023) om å tilrettelegge for økt bruk av digital hjemmeoppfølging.

Helsedirektoratet skriver i sitt høringsbrev at målene med de faglige rådene er å stimulere til implementering av digital hjemmeoppfølging som en integret del av helse- og omsorgstjenestene i primær og spesialisthelsetjenesten. Videre at målet for prosessen med implementering er at digital hjemmeoppfølging er et diskusjonsområde for helsefelleskapene, og at helsepersonell stimulerer til aktiv bruk. Effektmålet er at digital hjemmeoppfølging etterspørres aktivt av pasienter og pårørende.

Det gis tre råd:

  1. Kommunale helse- og omsorgstjenester bør tilrettelegge for digital hjemmeoppfølging
  2. Ved oppstart av digital hjemmeoppfølging bør det søkes samarbeid i helsefelleskapet.
  3. Personer med kroniske lidelser bør tilbys digital hjemmeoppfølging som en individuelt tilpasset tjeneste. 

Helsedirektoratet ønsker særlig tilbakemelding på:

  • Er rådene utydelige? Hvis ja – gi en kort begrunnelse.
  • Er rådene gjennomførbare? Hvis nei – gi en kort begrunnelse.
  • Vil rådene skape ulempe for noen? Hvis ja – gi en kort begrunnelse
     

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 8. august 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling