Høring – NOU2021:11 Selvstyrt er velstyrt

Avdeling for jus og arbeidsliv 09. mars 2022

Høringsfrist 06.06.2022

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringen av NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt.

I september 2019 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle komme med forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utvalget leverte NOU2021:11 Selvstyrt er velstyrt, 16. desember 2021. Av mandatet fremgår at utvalget skulle gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med BPA. Et viktig premiss for utvalgets arbeid var at BPA skulle defineres som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.

Innstilling er ikke enstemmig, og kun et mindretall av medlemmene i utvalget stiller seg bak det som i utredningen omtales som utvalgets helhetlige forslag. Departementet skriver at de ønsker å gjøre oppmerksom på at det foreligger to forskjellige helhetlige forslag i NOU-en, hhv., under kapittel 26 og kapittel 27.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 6. juni 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv