Høring - Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm.

Medisinsk fagavdeling 15. juni 2022

Høringsfrist 22.07.2022

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm ble kunngjort i Norsk Lovtidend på Lovdata 8. juni 2022 og vil tre i kraft etter Helse- og omsorgsdepartementets beslutning.

Veilederen som nå er på høring er utarbeidet i et samarbeid mellom Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet.

Statens legemiddelverk er gitt myndighet til å forvalte utleveringsbestemmelsene i forskriftens kapitler 8 til 15. Helsedirektoratet er gitt myndighet til å forvalte rekvireringsbestemmelsene i forskriftens kapitler 3 til 7, mens forskriftens kapitler 1, 2 og 16 forvaltes av de to direktoratene i fellesskap.

I høringsbrevet skriver direktoratet at veilederen skal bidra til mindre uønsket variasjon i tjenestene, samt at rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek skal være så effektiv som mulig og  bidra til å redusere risikoen for feil.

Høringsutkastet inneholder veiledning til hver enkelt forskriftsbestemmelse i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm. Veiledningen handler om:

  • Bestemmelser om hvilke helsepersonell- og dyrehelsepersonellgrupper, som er gitt rett til å rekvirere legemidler fra apotek
  • Bestemmelser om skipsføreres og reders og fartøysjef og flygelederes rekvireringsrett
  • Bestemmelser om resept og rekvisisjon
  • Bestemmelser om mottak av resepter og rekvisisjoner på apotek, apoteks farmasøytkontroll, ekspedisjon og utlevering av legemidler til pasient og rekvirent

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk ønsker tilbakemelding om veilederen som helhet og den enkelte veiledningen til hver enkelt paragraf i forskriften om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.

  • Er veiledningen entydig, klar og dekkende?

De ønsker spesifikt tilbakemeldinger på om:

  • Er veiledningen til rekvireringsbestemmelsene i forskriftens kapitler 3 til 7 entydig, klare og dekkende?
  • Er veiledningen til utleveringsbestemmelsene i forskriftens kapitler 8 til 15 entydige, klare og dekkende?

 Det bes om at generelle innspill gis samlet og de spesifikke angis for hver paragraf.

Denne høringen vil grunnet høringsfristen behandles administrativt.

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

Dersom dere finner høringen relevant for deres forening, bes det om at eventuelle innspill sendes til Legeforeningen innen 22. juli 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas Medisinsk fagavdeling