Høring - Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm.

Medisinsk fagavdeling

15. juni 2022

Legeforeningen takker for muligheten til å gi innspill til utkast til Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm.

Legeforeningen vurderer at veilederen samlet sett fremstår entydig, klar og dekkende.

Vi har følgende innspill gjeldende forskriftens veiledning knyttet til § 4-2 Skriftlig rekvirering av legemidler til mennesker, s. 16-17 i høringsutkastet:

 • Vedr. omtale av pasienters tilgang til egen reseptinformasjon
  • Apotek som per telefon ikke oppgir til pasienter hvilke resepter som er aktive rammer i særlig grad pasienter med manglende digital kompetanse som bor i kommuner uten apotek. Legeforeningen ønsker løsninger for en tilpasset, god praksis der også disse sikres informasjon om hvilke legemidler vedkommende har, slik at disse får oppfylt sine rettigheter etter lov om pasient og brukerrettigheter §§ 3-1 og 3-2.
 • Vedr. omtale av pasientens legemiddelliste (PLL)
  • Legeforeningen ønsker en sterkere vektlegging i veilederen av mål om snarlig realisering av PLL. Dette vurderes som tiltaket som i størst grad vil forbedre og bidra til mye tryggere legemiddelforskrivning og et felles ansvar for riktig legemiddelbruk hos pasienten på tvers av virksomhetene i helsetjenesten.

Innspill til forskriftens veiledning knyttet til § 5-5.Opplysninger om legemiddel og dets bruk på resept, s. 21 i høringsutkastet:

Vedr. brukskode på apoteketikett

  • Det er et viktig element i reseptforskrivningen at det skilles mellom faste medisiner, kurer og behovsmedisiner. Denne brukskoden påføres ikke alltid apoteketikett. Ved innføring av PLL flyttes denne informasjonen fra fritekst til et eget felt. Det er derfor viktig at denne informasjonen kommer med videre til pasienten når apoteket ekspederer resepten, hvilket krever en tilpasning av programvare. Dette elementet er etter Legeforeningens syn en del av de nødvendige opplysningene som må videreføres, selv om brukskode på etikett ikke er spesifikt tatt med i ny forskrift. Legeforeningen vurderer informasjon om brukskode som viktig for pasientsikkerheten.

I tillegg har vi følgende innspill av generell karakter som vi vurderer relevante for høringen, men som ikke spesifikt kan knyttes opp mot noen konkret forskriftsbestemmelse/-paragraf:  

 • Vedr. apotekenes tilbud om abonnementsordninger for faste reseptbelagte legemidler, herunder påminnelse om behov for fornyelse av resept
  • Legeforeningen mener det bør gis sterke føringer for at denne type praksis reduseres og avvikles der det ikke er strengt nødvendig.  
 • Vedr. farmasøytiske tilleggstjenester knyttet til utlevering av reseptbelagte legemidler (inhalasjonsveiledning, Medisinstart, vaksinasjon osv.)
  • Legeforeningen er av den oppfatning at det er fare for rolle-sammenblanding der farmasøyten tilbyr helsetjenester som ledd i utlevering av legemidler. Et klart skille mellom rollen legen har som forskriver og farmasøyten har som utleverer av legemidler fra apotek har vært et høyt avholdt prinsipp for uavhengighet i det norske helsevesen. En utvikling der apotek utgjør en tilbyder av helsetjenester utover det å utlevere legemidler, avviker fra dette prinsippet. Legeforeningen etterlyser at helsemyndighetene tar et tydelig ansvar og beskriver hvordan farmasøytene skal utføre sitt arbeid i situasjoner der tilleggstjenester tilbys.   
 • Vedr. apotekenes praksis knyttet til mersalg av handelsvarer og reseptfrie legemidler, herunder ordninger med kundeklubb og lojalitetsprogram
  • Legeforeningen mener at salgsfremmende aktiviteter i apotek der pasienter som henter ut sine reseptbelagte legemidler blir tilbudt andre produkter enn det som er reseptbelagt, bør reguleres i lov- eller forskrift. Det bør gå et tydelig skille mellom apotekenes rolle som helsetjeneste og butikk slik at ikke salg og helsetjeneste sammenblandes.

 

Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
generalsekretær

Jan Emil Kristoffersen
Fagdirektør

Anita Lyngstadaas
Spesialrådgiver

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling