Høring av rapport fra ekspertgruppe Kvalitets- og akkrediteringskrav for norske universiteter

Medisinsk fagavdeling

08. februar 2023

Legeforeningen takker for muligheten til å svare på denne høringen. Legeforeningen støtter i hovedsak anbefalingene i rapporten.

Vi ønsker særlig å peke på noen forhold:


Legeforeningen er uenig i å overføre vedtaksmakten fra Kongen i statsråd til NOKUTs styre. Akkreditering som universitet bør henge høyt, og det bør derfor være en avgjørelse på landets høyeste administrative nivå.

Legeforeningen er enig i å fjerne kravet om fire doktorgradsprogram. Det er ikke vanskelig å dele opp et stort program i to, og dermed blir tellingen av slike program unaturlig i en tid der de disiplinbaserte programmene suppleres av tverrfaglige program.

Legeforeningen støtter at hovedkriteriene for hva som skal være universitet og andre typer institusjoner bør fastsettes i lov og ikke bare i forskrift, jf. punkt 12.1.2 i rapporten.

Legeforeningen ønsker å påpeke at akkrediterings- og kontrollordninger må utformes slik at de blir til støtte for utviklingen av universitetene samtidig som de ikke bidrar til økt byråkratisering.

 

Med hilsen
Den norske legeforening


Siri Skumlien
generalsekretær


Jan Emil Kristoffersen
medisinsk fagdirektør


Miriam Sandvik
spesialrådgiver / lege

 

Saksbehandler

Miriam Sandvik | Medisinsk fagavdeling