Høring - Endring i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger

Medisinsk fagavdeling

20. september 2023

Høringsfrist 01.11.2023

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av   forslag til endringer i forskrift 1. juli 2015 nr. 853 om standarder og nasjonale e-helseløsninger.

Departementet foreslår, på bakgrunn av evaluering av prismodellene og vekst i kostnader til forvaltning og drift av løsningene, endringer i beløpene som virksomheter skal betale for de fire nasjonale e-helseløsningene; helsenettet med grunndata og helseID, e-resept, kjernejournal og helsenorge.no. Betalingen skal også omfatte pasientens prøvesvar som del av kjernejournal og velferdsteknologisk knutepunkt som del av helsenettet.

Samlet er kostnadsveksten fra 2023 til 2024 anslått til 170 mill. kroner. Den viktigste årsaken til kostnadsveksten, er økt bruk og innføring av de nye tjenestene sentral  forskrivningsmodul som del av e-resept, pasientens prøvesvar som del av kjernejournal og velferdsteknologisk knutepunkt som del av helsenettet. Departementet foreslår endringer i betalingen for å dekke inn kostnadsveksten. Videre foreslår departementet en mindre justering i prismodellene for alle de nasjonale e-helseløsningene som påvirker fordeling av kostnadsveksten mellom aktørene som betaler for løsningene.

Forslaget innebærer en økning i betalingen fra 2023 til 2024 på totalt 64,5 mill. kroner for  regionale helseforetak og 83,6 mill. kroner for kommunene, før prisjustering. Den samlede  betalingen for apotek og bandasjist blir noe redusert på grunn av endringer i prismodellen for e-resept. Det er også gjort endringer i prismodellen for helsenettet, inkludert helseID og grunndata, som påvirker betalingen for alle som betaler for denne løsningen.

Forslagene til endring i betaling er basert på tallgrunnlaget fra Norsk helsenett SF, evalueringen av prismodellene, vurderingen fra det tekniske beregningsutvalget for nasjonale e-helseløsninger og drøftinger i Nasjonalt e-helseråd.

Kommunale sykehjem og kommunale hjemmebaserte tjenester har i dag ikke plikt til å ta i bruk nasjonal kjernejournal. Departementet vil i 2024 vurdere om også kommunale sykehjem og kommunale hjemmebaserte tjenester skal ha plikt til bruk av nasjonal kjernejournal.

Denne høringen skal grunnet fristen behandles administrativt.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 1. november 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Gorm Hoel | Medisinsk fagavdeling