Høring - Evaluering prismodeller nasjonale e-helseløsninger

Medisinsk fagavdeling

16. mars 2023

Høringsfrist 17.04.2023

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Norsk Helsenett SF (NHN) mottatt forespørsel om innspill til oppdraget om evaluering av prismodeller for nasjonale e-helse løsninger.

NHN fikk i 2022 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til evaluering av prismodeller for nasjonale e-helseløsning som en oppfølging av Stortingets anmodning til regjeringen ved endringer i pasientjournalloven. Stortinget ba om at prismodellene for de nasjonale e-helseløsningene evalueres og justeres basert på erfaringer med ordningene innen 2024, og at kommunenes andel av kostnadsveksten skal ta utgangspunkt i en vurdering av nytten for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

NHN har det siste halvåret forankret plan og prosess for oppdraget i helse- og omsorgssektoren, samt hva de skal oppnå med prismodellene. Videre har NHN kartlagt aktørenes opplevelse av dagens prismodeller samt diskutert muligheter og begrensninger ved alternative modeller. NHN har, med bistand fra Direktoratet for e-helse, utarbeidet en kunnskapsoppsummering om hva de har av kunnskap om bruk og nytte som kan brukes som grunnlag for tilpasning av prismodellene, samt hvordan de kan forbedre kunnskapen.

NHN opplyser i høringsbrevet at oppdraget er avgrenset til følgende løsninger:

 • Helsenorge
 • E-resept
  • Sentral forskrivningsmodul (SFM)
 • Kjernejournal (KJ)
  • Pasientens prøvesvar
 • Helsenettet
  • Grunndata & HelseID
  • Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) 

Norsk helsenett ønsker særlig tilbakemelding på:

 • Hvordan opplever dere at våre foreløpige anbefalinger/konklusjoner til justeringer i prismodellene for de nasjonale e-helseløsningene understøtter målene i Nasjonal e-helsestrategi?
 • Ser dere muligheter for justeringer som kan bidra til å øke måloppnåelsen ytterligere?
 • Er det aspekter i notatet dere savner, som dere mener vi bør ta inn og drøfte innen rammene for oppdraget?
 • Har dere forslag til hvordan vi best kan løse de ulike forbedringsområdene som beskrives under kapittel 2.2 i innspillsnotatet?

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer i vedlagte dokumenter.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 17. april 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Gorm Hoel | Medisinsk fagavdeling