Høring - Maktmiddelutvalgets rapport «Politiets bruk av maktmidler»

Avdeling for jus og arbeidsliv

06. januar 2023

Høringsfrist 27.03.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt høring av Maktmiddelutvalgets rapport "Politiets bruk av maktmidler".

Departementet oppnevnte 15. februar 2022 et ekspertutvalg som fikk i oppgave å vurdere politiets bruk av maktmidler. Utvalget overleverte sin rapport til departementet 7. november 2022.

Rapporten innledes med en redegjørelse for gjeldende rett og praksis. Politiets bruk av makt reguleres av et bredt spekter av rettskilder. I rapportens innledning står det at utvalget mener overordnet at dagens regelverk fungerer godt, særlig for politiet, men at det bør foretas en helhetlig gjennomgang av regelverket for å gjøre det mer tilgjengelig og mindre fragmentarisk. Videre at utvalget mener det i tillegg bør utredes om det bør foretas endringer i dagens regulering av politiets maktbruk i nødvergesituasjoner, og at det bør gjøres endringer i politiloven § 6 for å fremheve de særlige hensynene politiet skal ta i møte med barn.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 27. mars 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv