Høring - Nasjonale faglige råd for forebygging av fall hos eldre

Medisinsk fagavdeling

11. juli 2023

Høringsfrist 16.08.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra helsedirektoratet mottatt høring av utkast til Nasjonale faglige råd for forebygging av fall hos eldre.

Helsedirektoratet skriver i høringsbrevet at Nasjonale faglige råd for forebygging av fall hos eldre bygger på og erstatter det tidligere Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke "Forebygging av fall i institusjoner", publisert i 2012 og revidert i 2015. Der tiltakspakken fra det tidligere pasientsikkerhetsprogrammet kun omhandlet forebygging av fall i institusjon, inkluderer faglige råd også eldre hjemmeboende.

Formålet med rådene er å redusere risikoen for og forekomsten av fall hos personer over 65 år som bor hjemme, samt forebygging av fall på institusjon i helse- og omsorgstjenesten.

Direktoratet ønsker særlig tilbakemelding på:

  • Anbefalingenes faglige innhold
    • Virker det å være overflødig/mangler eller innhold som ikke er korrekt?
  • Er rådene tydelige beskrevet og logisk oppbygd?
  • Er det mulig å følge rådene? (rådenes gjennomførbarhet)
  • Er det enkelt å orientere seg i teksten og på nettsiden (brukervennlighet)
  • Har du relevante eksempler på hvordan rådene kan følges i praksis?
  • Vil etterlevelse av rådene medføre administrative og/eller økonomiske konsekvenser?

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Les mer på siden til Helsedirektoratet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen
16. august 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Jon Ørstavik | Medisinsk fagavdeling