Høring - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Helsepolitisk avdeling

08. februar 2023

Høringsfrist 27.03.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av Helsepersonellkommisjonens utredning NOU 2023:4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Helsepersonellkommisjonen ble nedsatt 17. desember 2021 og er forankret i Hurdalsplattformen. Kommisjonen er bedt om å gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse frem mot 2040 i lys av sentrale utviklingstrekk og behovet for å ivareta en bærekraftig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste

Mer konkret går kommisjonen nærmere inn på tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde personell i helse- og omsorgstjenestene i hele landet på kort og lang sikt, gitt utviklingstrekk som vil påvirke tilbudet av og etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester i årene fremover.

Helsepersonellkommisjonen har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om:

  • Fremtidig behov for helsepersonell, demografisk utvikling og bærekraft
  • Organisering av helse- og omsorgstjenestene og godkjenningsordningene for helsepersonell
  • Status og utvikling for personellet i helse- og omsorgstjenestene
  • Utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell

Videre har Helsepersonellkommisjonen levert sin tolkning av utfordringer knyttet til fremtidig tilgang på helse- og omsorgspersonell, og peker på følgende innsatsområder: 

  • Organisering og samhandling i helse- og omsorgstjenestene
  • Oppgavedeling
  • Arbeidsforhold og arbeidstid
  • Utdanning og kompetanseutvikling
  • Prioritering og overbehandling
  • Digitalisering og teknologisk utvikling

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 27. mars 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Marlene Havn Sæther | Helsepolitisk avdeling