Annen næringsinntekt

Honorering av legers arbeid ved pålegg om opplysninger til barnevernstjenesten

Honorering av legers arbeid ved pålegg om opplysninger til barnevernstjenesten. Etter initiativ fra Legeforeningen har Barne- og likestillingsdepartementet i brev til landets kommuner presisert at privatpraktiserende leger kan kreve honorar for arbeid med informasjon til barneverntjenesten som krever bearbeiding av journalopplysninger.

På bakgrunn av en rekke enkeltsaker har Legeforeningen de senere år arbeidet aktivt med å klargjøre betingelsene for godtgjøring av legers arbeid ved pålegg om opplysninger til barneverntjenesten etter barnevernloven § 6-4. Legeforeningen tilskrev Barne- og likestillingsdepartementet 12. februar 2008 og anmodet om utspill fra departementet overfor landets kommuner for å presisere hvilke regler som gjelder på dette området. Bakgrunnen for brevet var at Legeforeningen stadig har saker hvor barneverntjenesten motsetter seg honorering av legers arbeid med å bearbeide opplysninger før disse utleveres.

Barne- og likestillingsdepartementet har i brev av 7. mars 2008 til landets kommuner, fylkesmenn, helsetilsyn og fylkesnemnder klargjort spørsmål knyttet til honorering av legers arbeid ved pålegg om opplysninger til barneverntjenesten etter barnevernloven § 6-4.

Departementet presiserer at: "En privatpraktiserende lege eller psykolog må ... kunne kreve betaling blant annet for informasjon til barneverntjenesten som tar utgangspunkt i journalopplysninger, men som forutsettes at legen/psykologen bearbeider gjennom rapporter eller veiledning. Departementet vil i den forbindelse bemerke at det å være opp til legen/psykologen selv å avgjøre om opplysningene barnevernet ber om forutsetter slik bearbeiding at vedkommende kan ta seg betalt".

Dette korresponderer med departementets tidligere vurdering av spørsmålet i brev av 15. februar 2002 til Legeforeningen.

Departementet presiserer videre i sitt brev av 8. mars at det er enighet med Legeforeningen om å bruke salærforskriftens generelle timesats dersom opplysninger til barnevernet krever bearbeiding fra legens side. Salærforskriftens timesats er p.t. kr 925.


Vedlegg

Les også