Dreiebok for overdragelse av spesialistpraksis

Fremgangsmåte ved salg av spesialistpraksis.

Innledning

Rammeavtale mellom De regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister (heretter kalt ”rammeavtalen”) inneholder bestemmelser om overdragelse av spesialistpraksis. Se rammeavtalen her.

Overdragelse av spesialistpraksis følger et tosporet system. Dels innebefatter praksisoverdragelsen en offentligrettslig prosess mellom henholdsvis fratredende og tiltredende lege og det regionale helseforetaket (RHFet). Dette gjelder fratrende leges oppsigelse av sin avtalehjemmel og RHFets utlysning av og tildeling av avtalehjemmel. Dels er en praksisoverdragelse en privatrettslig avtale om salg av legepraksis mellom fratredende og tiltredende lege.

Rammeavtalen åpner for at RHFet har en viss adgang til å inndra en avtalehjemmel. I slike tilfeller vil fratredende lege motta kompensasjon etter bestemmelsene i rammeavtalen (punkt 11.2) og det vil da ikke skje noen overdragelse av praksis til ny lege. I de øvrige tilfellene hvor avtalehjemmelen videreføres vil det skje en overdragelse av praksis til ny lege som skal kompenseres etter avtale mellom de to legene i henhold til bestemmelsene i rammeavtalen.      

 
Trinn 1: Oppsigelsen

Overfor det regionale helseforetaket:
Oppsigelsesfristen for avtalehjemmel er 6 måneder jfr. punkt 10.4 i Rammeavtalen. Oppsigelsesfristen begynner å løpe fra den dato oppsigelsen kommer fram til adressaten.

Når oppsigelsen har kommet fram til det regionale helseforetaket (RHFet) er den også bindende for legen. Det betyr at legen ikke kan trekke den tilbake. Dersom legen angrer på avgjørelsen må det tas kontakt med RHFet umiddelbart med sikte på å kunne oppnå en løsning. Generelt kan sies at jo kortere tid som er gått og jo mindre mottaker har rukket å innrette seg etter oppsigelsen, jo mindre grunn er det også til å nekte å akseptere at oppsigelsen trekkes tilbake.
 
Oppsigelse bør skje skriftlig.

Overfor ny arbeidsgiver/kontraktspart:
Har man samtidig søkt nytt arbeid, må ny arbeidsgiver informeres om fristen som grunnlag for forhandlinger om tiltredelse. Dersom det er svært viktig for ny arbeidsgiver at vedkommende kan starte før 6 måneder bør legen kontakte RHFet for å søke en løsning på dette spørsmålet. Som regel vil dette la seg løse om legen kan stille vikar den resterende perioden eller dersom den nye legen kan begynne å jobbe før oppsigelsestiden har utløpt, såfremt RHFet aksepterer dette.  Legen har imidlertid ikke krav på å bli avløst før oppsigelsestiden er utløpt.

Under oppsigelsestiden plikter partene å samarbeide slik av pasientene ikke blir skadelidende i denne perioden.

Trinn 2: Utlysning av den ledige hjemmel

Utlysning og tildeling av avtalehjemmel er en offentlig saksbehandlingsprosess som RHF er ansvarlig for. Tildelingen er et såkalt enkeltvedtak og skal følge forvaltningslovens saksbehandlingskrav. Det er derfor viktig at saksbehandlingsregler følges, herunder skillet mellom den offentlige tildelingen, og den privatrettslige overdragelsen. Dersom dette skillet ikke opprettholdes kan det få betydning for vedtakets gyldighet.

Avtalehjemmel skal kunngjøres med minst 3 ukers søknadsfrist og kunngjøringen bør dekke hele landet.

Det er en forutsetning at RHFet lyser ut ledig avtalehjemmel så snart som mulig, og under enhver omstendighet slik at tildeling kan skje og praksis kan overdras innen oppsigelsesfristen utløp. Likevel vil det kunne forekomme tilfeller hvor dette i praksis ikke lar seg gjøre, f.eks hvor tiltredende lege har 6 måneders oppsigelsesfrist fra sitt ansettelsesforhold. Fratredende lege er etter oppsigelsestidens utløp uansett fritatt fra sine forpliktelser med mindre annet er avtalt. Se for øvrig omtalen av trinn 6 med hensyn til muligheten for å stille vikar.

Hvis utlysning grunnet forhold hos RHF ikke har funnet sted innen 4 måneder etter at oppsigelse fra legen er mottatt, kan legen kreve godtgjørelse på nærmere vilkår som er angitt i Rammeavtalen (§ 11.2). Hjemmelen anses da opphørt.

RHFet skal ha en fremdriftsplan for saksbehandlingen

Utlysningsteksten er ment å lette overdragelsesprosessen ved å skape oversiktlighet og forutsigbarhet.Forhold og vilkår av betydning for hjemmelen må fremgå av kunngjøringen, slik som:

-faglig hovedvirkeområde, dvs krav til spesialitet, grenspesialitet

-de oppgaver som ligger innenfor de nasjonale og regionale mål og prioriteringer

-lokalisering av praksisen 

-om hjemmelen er i en solopraksis eller gruppepraksis

- antallet ansatt hjelpepersonell

-hvilken selskapsform driften er organisert som

-fratredende leges rett til å overdra sin virksomhet bør opplyses i utlysningen

Spesialist som skal selge sin praksis, bør selv påse at annonsen inneholder forhold som er av betydning.   

Det presiseres at forhandlinger ikke skal settes i gang før RHFet har tilbudt en av søkerne hjemmelen.

Unntak fra utlysningskravet

Når særlige grunner foreligger, kan tildeling av avtalehjemmel finne sted uten forutgående kunngjøring. Legeforeningen behandler RHFets forespørsler om unntak fra utlysning. Det er et felles mål fra både Legeforeningen og RHFene sin side at man får flest mulige heltidshjemler. Det reises som hovedregel ikke innvendinger mot at ledige deltidshjemler tildeles uten utlysning, der det er tale om å slå den ledige hjemmelen sammen med eksisterende deltidshjemler. I praksis vil det kunne være aktuelt å dele den ledige deltidshjemmelen mellom de som allerede har deltidshjemler innenfor den aktuelle spesialitet. Da er det viktig at samtlige aktuelle spesialister blir gjort kjent med muligheten. Ved anmodninger fra RHF om unntak fra utlysningskravet vil normalt lokale PSL-tillitsvalgte bli bedt om å uttale seg til Legeforeningen om anmodningen fra RHF før Legeforeningen avgir uttalelse. Fratredende lege vil fremdeles ha et krav om vederlag i behold i de tilfeller hvor hjemmelen omdisponeres uten utlysning.

Om utlysning av avtalehjemmel ved etablering av seniorordning og delepraksis ved uførhet

Lege over 60 år har rett til å dele sin praksis med henblikk på nedtrapping og overføring av praksis til annen lege. Legen forplikter seg da til å fratre senest ved fylte 70 år. Nedtrappingsperioden kan ikke overstige 5 år. Legenes praksiser skal drives fra samme lokaler.

Ved etablering av seniorordning gjelder de vanlige reglene for utlysning tilsvarende. Også tildeling av senioravtale er en offentligrettslig prosess som skal styres av RHFet. Dette innebærer at hjemmelen må lyses ut også i tilfeller hvor det skal etableres seniorordning og to leger skal arbeide på samme avtalehjemmel over en periode.  

Ved varig uførhet kan både RHF og legen kreve at hjemmelens størrelse tilpasses uføregraden. Ved inntak av ny hjemmelshaver gjelder reglene om seniorordning så langt de passer, herunder reglene om utlysning.

Trinn 3: Utvelgelsen av ny hjemmelshaver

Prosessen i forbindelse med tildelingsvedtaket er regulert av forvaltningsloven og av den sentrale rammeavtalen mellom De regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for avtalespesialister.

Det er RHFet som fastsetter hvem som tilbys avtalehjemmel. Uttalelse fra Legeforeningen, dvs Legeforeningens tillitsvalgte, skal innhentes før RHFet fatter sin beslutning. Ved tildeling av hjemmel lokalisert til gruppepraksis skal disse legenes uttalelser tillegges stor vekt, såfremt det er lagt vekt på saklige kriterier. Med saklige kriterier menes bl.a faglig kompetanse og erfaring, samarbeidsevner og evne til å drive privat praksis. Dersom legene for eksempel konsekvent utelukker kvinner under henvising til at de kun ønsker menn, anses dette som usaklig. RHFet kan da treffe vedtak uavhengig av uttalelsen. RHFet bør i disse tilfellene gjøre gjenværende leger oppmerksomme på at saklighetskravet ikke anses ivaretatt med muligheter til å begrunne eller korrigere uttalelsen. Representant for gruppepraksis skal også inviteres til å delta i intervjuer av aktuelle kandidater. Her må legene i gruppepraksis internt bli enige om hvem som skal representere gruppepraksisen ved intervju av aktuelle kandidater.

Tildeling av hjemmel skal ikke blandes sammen med overdragelsesprosessen. Overdragelse skal først diskuteres når tilbud om avtalehjemmel er gitt av RHF til en av søkerne. Vedkommende vil da ha en frist på en måned til å komme til enighet med fratredende lege, evt la prisspørsmålet gå til nasjonal nemnd for avgjørelse. Et vedtak som baseres på budrunde mellom søkere vil være ugyldig.

 Dersom RHFs tilbud om individuell avtale ikke aksepteres innen 1 måned etter at tilbud er sendt, kan RHF trekke sitt tilbud tilbake og behandle saken på nytt.

Selgers innflytelse på tildelingsprosessen ved etablering av seniorordning
Selger av praksis har ingen formell innflytelse på utvelgelsen med unntak av tilfeller hvor det skal etableres seniorordning.

Ved etablering av seniorordning i solopraksis skal seniorens vurderinger mht hvilken lege som skal få tilbud om hjemmel tillegges stor vekt, så lenge senioren har lagt vekt på saklige kriterier i sin vurdering. Med saklige kriterier menes bl.a. faglig kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, og evne til å drive privat praksis.

Ved etablering av seniorordning i gruppepraksis skal både hjemmelshaver og representant for de øvrige legene i gruppepraksisen gis rett til å uttale seg og deres uttalelser skal tillegges stor vekt såfremt det er lagt vekt på saklige kriterier.

I tilfeller med etablering av seniorordning bør det ikke finne sted noen form for drøfting av pris før tilbud er gitt av RHFet. Årsaken til dette er at tildelingen er et enkeltvedtak. Dersom økonomiske egeninteresser hos den som vil etablere seniorordning har vært motiverende for valg av tiltredende lege, vil vedtaket kunne bli ansett ugyldig.

Trinn 4: Salg av praksis: prosess

Selve salget av spesialistpraksisen er en privatrettslig avtale mellom selger og kjøper.  RHFet er ikke part i salgsavtalen. Salget av spesialistpraksis omfatter:

 • verdi av opparbeidet praksis,
 • kontorinventar
 • medisinsk/teknisk utstyr

Selger må derfor holde seg orientert om tildelingsprosessen for å kunne fremsette krav overfor ny hjemmelshaver. Straks ny lege er gitt tilbud om å overta hjemmelen, er det selgers oppgave å få i gang forhandlingene med den nye legen om vilkårene for salg. Selger fremsetter et krav i henhold til det som fremgår av opplysningsskjemaet som ble fremlagt etter søknadsfristens utløp, se omtalen av trinn 2. Kjøper aksepterer dette eller fremsetter et tilbud.
Utgangspunket er at partene skal komme frem til overdragelsesbetingelsene ved forhandlinger.

Selger og kjøper blir vanligvis enige om hvordan utstyr og inventar skal verdsettes, ev. ved å benytte takstmann. Enkelte leverandører av medisinsk- teknisk utstyr kan bistå med slike vurderinger. Ved siden av utstyr og inventar, kan overdragende lege kreve kompensasjon for verdien av opparbeidet praksis. Verdien fastsettes skjønnsmessig basert på en rekke forhold. Sentrale momenter er bl.a.:

 • Kontinuitet
 • Type praksis (gruppe- eller solo)
 • Kontorrutiner
 • Opplært personell
 • Attraktivitet/ beliggenhet (se www.legeforeningen.no for oversikt over  praksisoverdragelser)
 • Driftsresultat
 • Pasientgrunnlag (herunder stabilitet og vekst i pasientgrunnlaget)
 • Samarbeidsavtaler
 • Systemer i praksisen (f.eks. journalsystem)
 • Husleieavtaler og andre leieavtaler

Når fratredende og overtagende lege blir enige om overdragelsen bør betingelsene nedtegnes i en skriftlig avtale. Forslag til salgsavtale finnes på Legeforeningens nettside.   

Normalt vil det være forutsatt at praksisen skal videreføres på samme sted, noe som gjør det aktuelt også å forhandle om overtakelse av lokaler/leierettigheter eller lignende. Overtagende lege oppfordres til å få avklart forhold rundt leieavtalen. Det er viktig å få klargjort at det ikke foreligger noen formelle hindringer for overdragelse av leieavtalen til den nye legen. Ny leges eventuelle plan om å flytte praksisen straks den er overtatt, påvirker ikke prisfastsettelsen, ettersom selger har rett til å kreve overdratt også forpliktelser etter husleieavtale. Unntak fra denne plikten kan imidlertid tenkes i særskilte tilfeller, f eks dersom praksis er drevet fra fratredende leges bolig eller lokalene er uegnet for legevirksomhet. 

Trinn 5: Nemndsbehandling

Det er en fordel for begge parter om det kan oppnås enighet om verdivurderingen uten behov for nemndsbehandling. Nemndsbehandling vil påføre partene kostnader og det vil medgå tid til gjennomføring av nemndsbehandling. 

Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbetingelsene innen 4 uker fra tilbud ble gitt, fastsettes disse av nasjonal nemnd oppnevnt av Legeforeningen . Retningslinjene for nemndsbehandlingen finnes her.  

Nasjonal nemnd er oppnevnt av Sentralstyret i Legeforeningen. Nemndens leder er advokat Nils Grytten. Videre er Arve Kristiansen (fra Overlegeforeningen) og Truls Disen (fra Praktiserende spesialister landsforening) medlemmer av nemnda. Nemnda fastsetter overdragelsesbetingelsene med bindende virkning for partene. Nemndas avgjørelse er en voldgiftsavgjørelse.

Ved slik uenighet har hver av partene 2 uker til å oversende saken til nemnda.

Nemndas adresse er:

Advokat Nils Grytten
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
Korsegata 4b
6002 Ålesund

E-post: ngr@ovgj.no

Nemndas avgjørelse skal foreligge innen 4 uker etter at saken er mottatt der, med mindre Legeforeningen og RHFet er enige om annen frist i den konkrete sak.

RHFet kan beslutte at akseptfristen på 4 uker forlenges der partene er i ferd med å bli enige eller det foreligger andre særlige omstendigheter som tilsier forlenget frist. I slike tilfeller kan nemnd kreves av partene umiddelbart etter at forlenget akseptfrist er utløpt.

Det er tilstrekkelig at en av partene krever nemnd. Begge parter har plikt til å medvirke til nemndsbehandlingen.

Fratredende lege som ikke medvirker til nemndsbehandling, mister rettighetene etter Rammeavtalen for såvidt det gjelder overdragelse av praksis.
Tiltredende lege som ikke medvirker til nemndsbehandling, skal anses for å ha trukket seg for så vidt det gjelder tildelingsprosessen.

Partene kan av nemndas leder pålegges å innbetale et forskudd eller stille sikkerhet for nemndas omkostninger etter nemndas nærmere bestemmelse.

Nemndsavgjørelsen fra den nasjonale nemnden er bindende og gjelder som voldgiftsdom. Den kan ikke ankes inn for de ordinære domstoler. Saksomkostningene deles som hovedregel av sakens parter, se for øvrig retningslinjene for nemndsbehandling.

Nemndsavgjørelser publiseres anonymisert på www.legeforeningen.no. Nemndsavgjørelser etter den nasjonale nemndsordningen gir en god veiledning med hensyn til prisnivå og på hvilken måte ulike forhold ved praksisen får betydning for verdifastsettelsen. Nemndsavgjørelsene kan benyttes som veiledning i forhold til pris og øvrige vilkår også for parter som kommer til enighet uten nenmndsbehandling. Vi bemerker imidlertid at nemndssakene kan være spesielle slik at konklusjonene i nemndsavgjørelsene ikke ubetinget kan overføres til andre saker.

Trinn 6: Overtakelse av praksis og betaling

RHFet og ny lege blir enige om når legen skal starte i ny praksis. Normalt vil dette være når tidligere lege er forutsatt å skulle gå ut av praksisen, m.a.o. etter oppsigelsestidens utløp.

Det er et mål at ny lege overtar praksisen uten opphold, av hensyn til kontinuitet i praksisen. Dersom det er vanskelig for ny lege å starte så snart hjemmelen blir ledig, for eksempel fordi tildelingsprosessen har tatt lang tid, bør RHFet søke å finne en løsning som innebærer at kontinuiteten i praksisen opprettholdes. RHF kan bli ansvarlig for eventuelt tap fratredende lege lider dersom RHF kan klandres for en slik forsinkelse. Fratredende lege bør gis anledning til selv å stille vikar i en slik periode.

Når legen har akseptert tilbudet om avtalehjemmel og tidspunkt for start i ny praksis, skal dette tidspunktet overholdes uavhengig av om legene er blitt enige om pris. Uenighet om pris innebærer dermed som utgangspunkt ingen utsettende virkning for overtakelsen. Det kan tenkes unntak dersom tilstrende lege f eks aktivt motarbeider en nemndsprosess.

Normalt skal betaling av praksisen skje samtidig som overtakelsen dersom ikke annet er avtalt mellom partene. Selve oppgjøret er RHFet uvedkommende. Full betaling er vanskelig å gjennomføre dersom partene er uenige om pris. Dersom det er ønskelig med tiltredelse før enighet om pris er oppnådd, bør legene inngå en skriftlig avtale om vilkårene som i så fall skal gjelde. Det kan for eksempel være naturlig å avtale at den del av kjøpesummen som legene er enige om skal innbetales pr overtakelsetidspunktet. Tiltredende lege som ikke har betalt full overdragelsessum ved overtakelsestidspunktet har heller ikke blitt (fullt ut) eier av praksisen. Vedkommende må påregne å betale praksisleie eller renter på restbeløp fra overtakelsestidspunktet. Dette bør imidlertid avklares på forhånd, da et slikt krav vil være vanskelig å fremme i ettertid.

På overtakelsestidspunktet skal praksisen, herunder utstyr, pasientjournaler og andre aktiva som er nevnt i kjøpsavtalen stilles til rådighet for kjøper som overtar risikoen. Ny lege har ikke tilgang til pasientjournaler før overtakelsen er gjennomført. Taushetsplikten er til hinder for at ny lege kan gis tilgang til pasientjournaler før drift av praksisen er overtatt og han/ hun dermed overtar pasientansvaret.  
 
Standard salgsavtale kan hentes på Legeforeningens nettsider eller fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat. Denne vil likevel bare være et utgangspunkt og må tilpasses konkret til det aktuelle behov.

Særskilt om overdragelsesbetingelsene ved salg av spesialistpraksis med seniorordning eller delepraksis ved uførhet 

Ved etablering av seniorordning vil selger (senior) ha rett til vederlag fra tiltredende lege i henhold til de vanlige kompensasjonsreglene (som er beskrevet under punktet om salg av praksis: prosess). Legene står fritt med hensyn til å avtale oppgjørstidspunkt. Ofte ytes det et delvederlag ved oppstart (pr overtakelsestidspunktet), og resten ved selgers fratredelse.

Totalvederlaget bør avtales ved oppstart. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å innta en klausul i salgsavtalen som åpner for å justere den delen av vederlaget for opparbeidet praksis som ikke ytes ved oppstart i forhold til omsetning. Dersom partene har lagt opp til en gradvis nedtrapping for selger (flere etapper med ulik fordeling av ansvar for den kurative virksomhet) vil det være hensiktsmessig å legge inn suksessivt forfall av kjøpesummen. Man bør søke kyndig bistand for å forsikre seg om at dette skjer rett i forhold til skatterettslige regler. Legeforeningen tilbyr ikke skatterettslig bistand.

Mønsteravtale for overdragelse av spesialistpraksis med seniorordning kan hentes på Legeforeningens nettsider eller fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat. Denne vil likevel bare være et utgangspunkt og må tilpasses konkret til det aktuelle behov.