Avtalespesialister

Avtalespesialistens rettigheter og plikter er i all hovedsak regulert i rammeavtaler og individuelle avtaler inngått med RHF.

Finansieringen av ordningen følger av forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, også kalt normaltariffen. Normaltariffen regulerer refusjonstakstene, i tillegg kommer egenandeler som vedtas av Stortinget, samt Legeforeningens avtale med Staten om økonomiske forhold for fastleger og avtalespesialister.