Næringsdrivende leger

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid /Kommuneoverlegene i pandemien

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid i kommunene har gjennom hele pandemien i stor grad ivaretatt mange og krevende oppgaver, med korte frister og høyt press. Kommunene skal som ansvarlige arbeidsgivere ivareta legene i en slik arbeidssituasjon.
30. april 2021

Leger i samfunnsmedisinske stillinger har i stor grad bidratt og påvirket til at kommunene har klart å bevare relativt god kontroll så langt gjennom pandemien. Vårt inntrykk er at samarbeidet ute i kommunene gjennomgående har fungert godt. Men det har vært stor variasjon i hvordan pandemien har truffet kommunene, og også med tanke på hvordan den har påvirket arbeidsdagen til den enkelte lege. Det er også stor variasjon i hvordan den enkelte kommune har ivaretatt sine ansatte. Vi har kontaktet KS om situasjonen og understreket behovet for at kommunene ivaretar sine kommuneoverleger og øvrige leger i samfunnsmedisinske stillinger, da vi ser at mange i svært lang tid har stått i en meget stor belastning.

Avdeling for jus og arbeidsliv mottar en del henvendelser fra kommuneoverleger som under pandemien har arbeidet langt utover avtalt arbeidstid, uten å ha fått kompensert for dette. Spørsmålene dreier seg både om kompensasjon for arbeidet som har blitt gjort, og for hvordan arbeidet skal organiseres/kompenseres fremover (rett til overtid, inngåelse av lokal tariffavtale mv.). Vi minner om vårt medlemsbrev av 30. november 2020 der vi redegjør for legenes rettigheter og gir forslag til løsninger som kan være aktuelle, og ved behov for bistand kan vi kontaktes.