Næringsdrivende leger

Rikslønnsnemndas behandling av SFS 2305 – ny dato

Høstens streik i kommunene om særavtalen ble avsluttet av regjeringen ved tvungen lønnsnemnd. Den planlagte behandlingen i Rikslønnsnemnda 10. og 11. mars ble utsatt. Utsettelsen skyldes LOs representant i nemnda ikke hadde mulighet til å delta i behandlingen av saken på grunn av LO-leder Hans-Christian Gabrielsens brå bortgang. Ny dato for behandling i Rikslønnsnemnda er 9. juni.
30. april 2021

Særavtalen gjelder for ansatte leger i kommunen og regulerer særlig legevakt, samfunnsmedisinsk arbeid og arbeidsforholdene for leger i spesialisering 1 (LIS1) i kommunen. Avtalen forhandles vanligvis annethvert år mellom Legeforeningen og KS. Etter at forhandlingene med etterfølgende mekling av særavtalen ikke førte frem, gikk Legeforeningen ut i streik høsten 2020. Streiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd. Neste del av prosessen er behandling i Rikslønnsnemnda.

Rikslønnsnemnda er en fast voldgiftsnemnd som oppnevnes av Regjeringen. Den består av fem faste medlemmer som blir valgt for tre år av gangen. Dette er tre nøytrale medlemmer samt to representanter for partene fra arbeidslivet (LO og NHO). I tillegg oppnevner hver av partene konflikten gjelder (i vår sak Legeforeningen og KS) to medlemmer hver. Tvisten mellom KS og Legeforeningen skulle i utgangspunktet behandles av Rikslønnsnemnda 10. og 11. mars 2021. Grunnet LO-leder Hans-Christian Gabrielsens uventede bortgang, måtte LO melde forfall på kort varsel. Nemndsbehandlingen ble derfor utsatt. Grunnet den komplekse sammensetningen av nemnda, har det ikke vært mulig å finne dato for nemndsbehandling før i juni.

Du finner informasjon om Rikslønnsnemnda og bakgrunnen for tvisten på nettsidene . Allmennlegeforeningen har også informert om utsettelse av Rikslønnsnemndas behandling her.