Årets hovedoppgjør i havn

Torsdag 23. juni ble årets hovedoppgjør i sykehusene avsluttet mellom Spekter og Akademikerne. Godt arbeid fra tillitsvalgte lokalt, gjorde at Legeforeningen ikke hadde med seg noen lokale brudd i de avsluttende sentrale forhandlingene.

Forhandlingssystemet for Legeforeningen i Spekter (område 10 helseforetakene og 13 Lovisenberg diakonale sykehus og Martina Hansens Hospital) starter og avsluttes mellom de sentrale partene. Mellom innledningen og avslutningen, forhandler Legeforeningen og Spekter om de sentrale overenskomstdelene A2 og de lokale forhandlingsutvalgene møter lokal arbeidsgiver til forhandling om overenskomstens lokale B delen.  

A2 forhandlingen ble avsluttet natt til 26. mai, etter 17 timer sammenhengende forhandlinger. Les mer om resultatene fra A2 forhandlingene.

Etter de sentrale forhandlingene var det klart for lokale forhandlinger. Medisinstudenter med lisens, leger i spesialisering og legespesialistene fikk fastsatt sitt lønnsoppgjør sentralt, mens de øvrige medlemmene skulle forhandle lønn lokalt, sammen med andre tekstlige elementer i B delen.  

Et team av ansatte i Avdeling for jus og arbeidsliv har rådgitt og fulgt de lokale forhandlingene og er imponert over jobben som er gjort.  

Her er noen eksempler på endringer som er avtalt lokalt ved helseforetakene:  
- Lønnsstige for spesialister / overleger 
- Økning av helligdagstillegg  
- 38 timers uke for overlege / legespesialist som går i primærvaktsjikt 
- Funksjonstillegg for avdelingsoverleger 
- Økning av dr gradstillegg 
- Et lønnstillegg for de med dr grad som driver aktiv forskning 

I tillegg til dette, er det ved de fleste helseforetakene/ sykehusene avtalt ulike arbeidsgrupper, som for eksempel skal jobbe med:  
- utilsiktede lønnsforskjeller basert på diskriminering,  
- ordninger for fordypningtid for LIS 1 og overleger 
- 38 timers uke foroverleger i primærvaktsjikt 
- Forsvarlig hvile 
- Kompetanseutvikling, forskning og undervisning 
- Sommerferieavvikling 
- Responstid/ utrykningstid på vakt 
 
Iverksettelse av oppgjøret 
Siden lønnsoppgjøret nå er endelig, kan arbeidsgiver utbetale ny lønn, og etterbetale de avtalte lønnstillegg fra 1. januar 2022.  

 
Oppdaterte nettsider 
Vi jobber med å oppdatere Legeforeningens hjemmesider med oppdaterte minstelønnssatser og B deler.

Du finner oppdatert oversikt over minimumslønn for alle helseforetak/ sykehus her: Minimumslønn sykehus (legeforeningen.no)

Resten av overenskomsten (Del A, A1 og A2) blir lagt ut på hjemmesiden så snart den er oppdatert. Erfaringsmessig vil dette kunne ta litt tid – men endringene finnes frem til da i protokollene.