Hvordan legge til rette for trygg og effektiv diagnostikk og behandling?

Leger oppgir å ha mindre tid til direkte pasientrettet arbeid. Så hva skal til for å fremme legers faglig utøvelse? Dette skal diskuteres på faglandsrådet 2022.
FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen
Illustasjonsfoto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Legers tidsbruk har i flere tiår vært et tilbakevendende tema både innen primær- og spesialisthelsetjenesten. Til tross for at det er en økning i antall leger, oppgir den enkelte lege å ha mindre tid til direkte pasientrettet arbeid. Leger må i større grad gjøre andre arbeidsoppgaver enn kjerneoppgavene (utredning og behandling), som oppfølging av elektroniske pasientjournaler, og de møter et større krav til rapportering og dokumentasjon. I en undersøkelse om elektroniske journalsystemer rapporterte nesten sju av ti sykehusleger at denne utviklingen gikk på bekostning av pasientbehandlingen.

Flere lignende undersøkelser av legers arbeidstid de siste tiårene viser at rammene for legenes kjerneoppgaver har utviklet seg i en lite hensiktsmessig retning.

Vi har derfor god oversikt over hva som hemmer legers faglige utøvelse, men hva er fremmere for optimal faglig virksomhet og pasientsikkerhet? Hva kan legene gjøre selv og hvordan kan og bør klinikerne involveres i arbeidet med å tilrettelegge for gode rammer for kjerneoppgavene?

Disse spørsmålene skal diskuteres under fagbolken "Pasienten og legen. Hvordan legge til rette for trygg og effektiv diagnostikk og behandling?" under faglandsrådet 2022. Bolken deles i to, der første del inneholder innlegg fra ulike spesialister, med rom for et par spørsmål i etterkant:

  • Kort innledning ved fagstyremedlemmer Eivind Westrum Aabel og Thea Falkenberg Mikkelsen.

  • Karin Rø, lege, spesialist i arbeidsmedisin, PhD, seniorforsker ved LEFO: Innledning med bakgrunnshistorikk: Dårlig tid eller god tid? Endringer i norske legers arbeidstid og tidsbruk.

  • Fredrik Skarderud, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, overlege ved BUP Øvre Romerike: Rett hjelp til rett tid, på rett sted - vi vil, vi vil, men hvordan få det til?

  • Ingvild Vistad, spesialist i gynekologi, seksjonsoverlege ved SSHT, professor ved UiB: Hvorfor kontrollerer vi kreftpasienter? For oss selv eller pasientene?

  • Petter Borchgrevink, overlege og avdelingssjef ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU: Gir samhandlingskonsultasjoner mellom første- og andrelinjen bedre utnyttelse av både tid og kompetanse?

Andre del vil inneholde gruppearbeid, der problemstillingen blir diskutert videre.