Legater

Fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats (Marie Spångberg-prisen)

Formålet er å stimulere til vitenskapelig innsats ved å prisbelønne den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel, skrevet av en norsk, kvinnelig lege.
24. august 2018

Fondsutvalgets medlemmer 2018 - 2021:

Berit Schei (leder)

Eiliv Lund (medlem)

Anna Luise Kirkengen (medlem)

Sidsel Graff-Iversen (varamedlem)

Maja - Lisa Løchen (varamedlem)

Årlig søknadsfrist offentliggjøres i Tidsskriftet.

Ansvarlig i sekretariatet er Caroline Sølberg Yakubu, Medisinsk fagavdeling.

Søknaden sendes Legeforeningen Kvalitetsfondet

Vi bryr oss om ditt personvern. Informasjonen du gir oss i forbindelse med slike søknader, blir ikke benyttet til andre formål enn for å administrere søknaden og ordningene som sådan. Opplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for dette formålet. Les mer om Legeforeningens personvern.