Retningslinjer fond I

Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger. Søknadsskjema for refusjon og retningslinjer.

Hvem kan søke Utdanningsfond I?
Lokalavdelinger, fagmedisinske foreninger og utvalg samt andre organisasjoner som arbeider med videre- og etterutdanning av leger.

Søknadsfrist
Søknad om dekning av underskudd må sendes senest 6 måneder før kurset avholdes. Kortere frist kan avtales med sekretariatet.

Støtteberettiget kurs
Ved alle godkjente kurs i Norge er det et krav at støtteberettiget kurs / kongress skal være faglig godkjent av autorisert organ i Legeforeningen.

Underskuddsgaranti
Kursarrangør kan søke om garanti for dekning av underskudd i forbindelse med avholdelse av kurs.

Følgende forutsetninger må være oppfylt:

  • Kurset må være godkjent
  • Følge Legeforeningens satser for kurs og foredrag
  • Følge reiseinformasjon
  • Lagt frem et budsjett for kurset
  • Program (ev tentativt)
  • Det gis dekning for inntil to kaffepauser per dag.
  • Utgifter til sekretærhjelp må stå i forhold til omfanget av kursarrangementet

Behandling av søknader – instanser
Innkomne søknader behandles av Seksjon for utdanning.

Avlysning av kurs
Dersom antall deltakere er mye lavere enn forutsatt i garantibevilgningen 6 uker før kursstart, og slik at det reelle underskuddet øker med mer enn 25 % av garantert beløp, avlyses kurset.
Bestemmelsen gjelder ikke obligatoriske kurs.