Legeforeningen mener

Det må opprettes flere utdanningsplasser for medisin i Norge, i tråd med Grimstadutvalgets anbefalinger. Norge bør utdanne minst 80% av legene vi trenger selv. I dag har nær 50 prosent av yrkesaktive leger i Norge sin grunnutdanning fra utlandet.

Norge må også i større grad ta ansvar for å utdanne egne legespesialister. Hvert år søker omkring 1200 nyutdannede leger om turnusplass, men mindre enn halvparten får en slik plass. LIS1 er en flaskehals som fører til at ferdig utdannede leger ikke får startet på spesialiseringen sin. Det er en dårlig investering i å bruke ressurser på å utdanne leger som deretter ikke får kommet i gang med karrieren.

Helsepersonell er en knapp ressurs. For å beholde leger må det jobbes langsiktig og bredt for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser i det offentlige. Det må fremmes tiltak som forbedrer arbeidsmiljøet og som kan sikre at det offentlige helsevesen er førstevalget for leger, også i fremtiden.

Dette jobber vi for

  • Det må opprettes flere nye studieplasser i medisin - i samråd med fagmiljøene ved universitet, spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

  • Vi må ta i bruk desentraliserte undervisningssteder og gjøre det lettere for studenter å ha undervisning på andre læringsarenaer enn helseforetakene.

  • Det må gjennomføres en ny kartlegging av behovet for antall nye LIS1-stillinger. Vi mangler leger, og skal vi få flere spesialister trenger vi flere LIS1-stillinger.

  • Leger må få tilstrekkelig rom til å utøve sitt fag og gode faglige skjønn til beste for pasientene. Samtidig må det gis veiledning og råd i situasjoner man er usikker på. Følelse av utrygghet og manglende kontroll over egen arbeidssituasjon er anti-rekrutterende.