Styrearbeid

Vi er i ferd med å oppdatere denne siden. Det kan derfor hende at teksten ikke er ferdig.

Nederst på hovedsiden for alle tillitsvalgte i Legeforeningen finner du oversikten Nyttige sider som gjelder for alle tillitsvalgte. Her finner du informasjon om tillitsvalgtkurs, legestatestikk og veiledning for å endre styreoversikt.

Hvis du ikke finner svaret på spørsmålet ditt kan du kontakte din kontaktperson i sekretariatet. 

Lokalforeningens formål

i følge Legeforeningens vedtekter skal lokalforeningen skal fremme Legeforeningens formål i området ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser ved blant annet:

 1. å engasjere seg i lokal helsepolitikk i området og i helseregionen og arbeide for hensiktsmessig organisering av den samlede helsetjeneste.
 2. å ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med yrkesforeningene. Lokalforeningene skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. Avsetning til dette punkt skal fremgå av budsjettet. Dette gjelder likevel ikke tildeling av hjemmel som avtalespesialist og deltakelse i samarbeidsutvalg hvor ansvaret påhviler ansvarlig yrkesforening.
 3. å ha omsorg for, og yte hjelp til enkeltmedlemmer, gjennom blant annet å sørge for organisering av kollegastøtte og drift av helsetiltak for leger.
 4. å drive relevante kurs og annen utdanningsvirksomhet.
 5. å fremme kollegialitet og fellesskap mellom medlemmer, herunder pensjonistmedlemmer, i området ved møter eller andre tiltak for faglig og sosialt samvær.
 6. å kunne løse lokale tvister mellom medlemmer og motparter og mellom medlemmer.
 7. Lokalforeningen velger medlemmer til foreningens kurskomité. Funksjonstiden til det enkelte medlem er fire år. Valgene ordnes slik at halvparten av komiteen medlemmer
  står på valg hvert annet år. Kurskomiteen bør ha medlemmer både fra allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Møteplan gjennom året


Ledersamling
I midten av januar arrangeres det en ledersamling hvor ledere av alle Legeforeningens foreningsledd deltar.

Lokalforeningsseminar
Dagen etter ledersamlingen i januar arrangeres det et lokalforeningsseminar for alle ledere av lokalforeninger, regionutvalg og ansatte i lokalforeninger.
I forkant et det nedsatt en programkomite med representanter for lokalforeningene som gir innspill til temaer/program for seminaret.

Landsstyremøte
I månedsskiftet mai/juni arrangeres hvert år Legeforeningens landsstyremøte. Ledere av lokalforeninger og regionutvalg er delegater på landsstyremøtet.

Formøte før landsstyremøtet
Hvert år arrangeres det et formøte for ledere av lokalforeninger og regionutvlag i forkant av landsstyremøtet (kvelden før). På møtet diskuteres relevante saker som skal opp på landsstyremøtet.
 
Digitalt seminar for lokalforeninger/regionutvalg
Etter behov arrangeres det et digitalt seminar for lokalforeninger/regionutvalg i midten av november.

 

Årsmøte 

Fastsett tid og sted for årsmøtet 

I februar fastsetter lokalforeningene tid og sted for årsmøtet. Det er vanlig at dette arrangeres mellom april og juni, slik at nytt styre er klart i god tid før tiltredelsestidspunkt 1. september.  
  
Det er derfor viktig at dere begynner å tenke tidlig på å bestille lokale og begynner å planlegge programmet. Planlegg gjerne for et faglig spennende program og gjør avtaler tidlig. Lokalforeningene er velkomne til å invitere president og sentralstyremedlemmer til sine årsmøter og møter.  
  
Når dere har satt sted og tid, bør dere begynne å promotere årsmøtet så tidlig som mulig. Legg derfor ut informasjon om årsmøtet på nettsiden og opprett et påmeldingsskjema. Bruk også gjerne Facebook for å annonsere møtet. 
  
Husk å oppfordre medlemmer til å stille til valg og å be om bidrag til fjorårets årsberetning. I april skal valgkomiteen informere om kandidater til verv som skal velges på årsmøtet, og representanter til landsstyremøtet for neste periode. Det skal da også velges ordstyrer og referent til årsmøtet.  
  
Før årsmøtet sender dere en mail til medlem@legeforeningen.no  for å forespørre en oversikt over døde medlemmer i fjoråret (dette til årsberetningen) og til minnestund (ett minutts stillhet) for døde medlemmer på årsmøtet. 
  
Leder av lokalforeningen sender ut invitasjon til årsmøtet senest seks uker før møtet og publiserer følgende på nett: 
Dagsorden. 
Valg av:

 • Styre.
 • Støttegruppe.
 • Kurskomite.
 • Lege for lege ordningen.
 • Landsstyrerepresentanter.
 • Kandidater til verv. 

Regnskap, budsjett, revisorberetning og årsmelding legges ikke ut på nett, men sendes til medlemmer via epost/post. 
  
Etter årsmøtet 
Etter årsmøtet er avviklet skal du sende melding til tillitsvalgt@legeforeningen.no om

 • nytt styre og ny kurskomité med kontaktinfo. Husk å rette kontaktinfo på nettsiden. 
 • nyvalgte landsstyremedlemmer med vara til sekretariatet i oddetallsår.  

Publiser referat fra årsmøtet på nettsidene etter dette er godkjent. 
Styremedlemmer og varamedlemmer fyller inn oppdatert informasjon i tillitsvalgtoversikten, slik at det fremgår hvem som er i styret og hvordan styremedlemmene kan kontaktes. 
Nedsette kurskomité. 

Dette må senest gjøres innen 31.08 
  
Viktige frister 
Tid og sted skal være klart i februar.  
Innkallingen til årsmøtet skal sendes senest seks uker før møtet. 
Saker skal være innsendt fire uker før møtet. 
Årsberetning for fjoråret (01.09-31.08) skal være sendt inn fire uker før. 

Informere tillitsvalgt@legeforeningen.no om resultater fra valget.  
Oppdater nettsiden med nye styremedlemmer så fort dette er klart. 

Ansettelsesforhold i lokalforeningene

Innenfor egen budsjettramme har lokalforeningene anledning til å ansette medarbeidere. Ansatte i lokalforeningsledd rapporterer til leder/styret i foreningen og er ikke ansatt i hovedforeningen.

Det er det lokale leddet som innenfor lovpålagte rammer bestemmer vilkårene for ansettelsesforholdet, slik som lønn, pensjonsordning, arbeidstidsordning mv.

Sekretariatet kan bistå ved spørsmål lokalforeningene som arbeidsgivere har i forbindelse med sine ansettelsesforhold. Det vil bli utarbeidet et veiledende dokument som oppsummerer viktige forhold. Veiledningen fås ved henvendelse til HR-sjef i sekretariatet Marte Baumann, marte.baumann@legeforeningen.no.

Book tid til nettsideopplæring

Ønsker du å ta større kontroll på nettsidene til din lokalforening, men syntes nettpublisering er plundrete?

Send en e-post til webmaster@legeforeningen.no for å avtale tid for å møtes. Flere lokalforeninger har allrede vært innom for kursing. Gjør en avtale du også og bli mer klok på EpiServer CMS.