Utdanning
TEMA

Kurs

1. mars 2019 trådte ny spesialistutdanning for del 2 og del 3 i kraft.
Regionalt utdanningssenter ved hvert av de 4 regionale helseforetakene overtok det administrative kursansvaret for spesialistutdanning innen sykehusspesialitetene.
Leger som står og snakker i en sykehuskorridor. Foto: Ahus

Kursinformasjon for Lege i Spesialisering (LIS)

For spørsmål angående kurs vennligst ta kontakt med Den norske legeforening på kursgodkjenning@legeforeningen.no, eller ring telefonnummer 23 10 90 00.

Gjeldende spesialistregler for alle spesialiteter, inkludert krav til kursutdanning, ligger på Helsedirektoratets nettsider. 

De regionale helseforetakene har oversikt over langtidsplaner for obligatoriske kurs

Kursinformasjon for spesialister

For etterutdanning kan det godkjennes internasjonalt etablerte og anerkjente forhåndsvurderte kongresser m.v. Dette er normalt faste, periodiske arrangementer, arrangert av internasjonale legeorganisasjoner hvor Norge er representert.

Normalt godkjennes kurs i andre europeiske land bare når kursene er akkreditert av European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME)

Søk om refusjon fra utdanningsfondene

Informasjon til kursarrangører

Koordinering av kursvirksomhet i legers spesialist- og etterutdanning administreres av Legeforeningens koordinatorkontor.  Kontoret bistår med annonsering i Kurskatalogen .


Kontaktinformasjon
Epost:

Telefon: 23 10 90 00

Oversikt over framtidige obligatoriske kurs finnes her.

Etter at kurset er avsluttet

Etter avsluttet kurs sender kursarrangør kursrapport, honorarskjemaer og regninger i henhold til avtale.

Planlegging av kurs for spesialitetene utenfor sykehus

Koordinatorkontoret  bistår med råd og veiledning om kursplanlegging for spesialitetene utenfor sykehus.             

Retningslinjer for Legeforeningens lokale kurskomiteer

Annonsering

Godkjente kurs annonseres rutinemessig i Kursoversikten.