Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Referat fra styremøte i STLF 22. oktober 2019

6. februar 2020

Dato: 22. oktober 2019 kl. 1900-2200
Sted: Schultz gate 2-4, Trondheim

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Therese Hagen (årsmøtevalgt), Marit Morken (vara årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Karen Jøsendal (vara Nmf), Helge Hatlevoll (LSA), Eli Øvstedal (AF), Anders Prestmo (PSL), Hilde Myren (Namf), Kari Risnes (vara LVS) Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Sofia Ruiz (Nmf) Marius Widerøe (LVS), Finn Marum Høivik (leder kurskomitéen)

87/2019: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

88/2019: Godkjenning av referat
Referat fra arbeidsmøte 18. september 2019 ble godkjent

89/2019: Saker fra foreningene
AF:
Har hatt møte i Legenes Samarbeidsutvalg (LSU). Når det gjelder ALIS-stillinger er det ønskelig fra Trondheim kommune at dette tas på dugnad. Det er foreløpig ikke innført. Fastlegene mottar kr. 20 000 for at ALIS skal jobbe på fastlegenes lister i 2 år.
Det er fremdeles utfordringer med hensyn til rekruttering.
Det har vært avholdt valg av tillitsvalgte.
Følgende ble valgt: Nina Hagen, Torstein Sakshaug, Anders Rosvoldaunet og Hanna Helgetun Krogh.
Helse og omsorgsdepartementet arrangerer innspillmøter om allmennlegetjenesten. Disse avholdes i Stavanger, Oslo, Gjøvik og Kirkenes. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/inviterer-til-innspillmoter-om-allmennlegetjenesten/id2670201/
Eli Øvstedal og Nina Hagen skriver en uttalelse fra STLF om det er et dårlig signal at ingen møter avholdes mellom Gjøvik og Kirkenes.
Namf:
Intet å melde.
Of:
Sammenslåing av klinikk for billeddiagnostikk (omorganisering) med Helse Nord-Trøndelag.
Status Helseplattformen: det avholdes retningsmøter.
Det oppleves at ventelister øker på enkelte avdelinger på grunn av innføring av Helseplattformen. Klinikkene har mottatt midler for å tilsette til nye stillinger for de som er frikjøpt for arbeid med Helseplattformen, men dette blir ikke alltid gjort.
Ylf:
Har hatt besøk av Kristin Kornelia Utne, leder av Ylf sentralt. Mange vikariat som ikke er utlyst. Det er fortsatt utfordringer knyttet til faste stillinger og inntrykket er at mange LIS ikke får stilling før det har gått 3 år. Vanskelig å rekruttere til tillitsvalgtarbeid. Mange unge LIS-tillitsvalgte.
PSL:
Det har blitt utlyst noen nye hjemler i Trondheim i, ser det som positivt. Har hatt lønnsoppgjør. Rekruttering er en utfordring.
LSA:
Store forskjeller i lønn og lønnsnivå. Det arbeides med å registrere andel kommunelegestillinger som er i fylket. Rekruttering er en utfordring.
Nmf:
Ny nasjonal leder; Håvard Ulsaker. Nmf har hatt tillitsvalgtopplæring. Jobber med Pleiemedhjelperkurset som skal avholdes i høst.
LVS:
Rekruttering av tillitsvalgte er en utfordring. Ønsker samarbeid med Ylf og OF. Det er svak rekruttering til NTNU-stillinger. Det er ønskelig at 50/50 stillinger mellom NTNU/sykehus avlønnes likt.     

90/2019: Handlingsplan 2019-2021
Handlingsplan ble gjennomgått og revidert.
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/sor-trondelag-legeforenings-handlingsprogram/sor-trondelag-legeforenings-handlingsplan-for-2019-2021/

91/2019: Medlemsmøte om pensjon
Leder Lindy Jarosch-von Schweder informerte om status - møtet er flyttet til Britannia pga. gledelig stor påmelding.
Vi har mottatt økonomisk støtte fra Danske Bank og det er sendt søknad til Storebrand om tilsvarende beløp.

92/2019: Helsepolitisk seminar
Arrangeres på Scandic Hell 6. desember av Regionutvalg Midt-Norge (RU) i samarbeid med Helse Midt-Norge.
Alle i styret oppfordres til å melde seg på.

93/2019: Orientering fra ASU
Tema i ASU var blant annet å redusere antall utvalg og råd fra 11 til 4 og det skal opprettes arbeidsgrupper. Mer informasjon kommer i senere styremøter når ASU representant er tilstede.

94/2019: Halvårsregnskap
Nestleder Nina Hagen gikk gjennom regnskapet. Sør-Trøndelag legeforening har en sunn økonomi. 

95/2019: Helseplattformen
Det gjennomføres retningsmøter, kommunikasjon er på engelsk. Tillitsvalgte opplever at Epic ønsker å imøtekomme problemstillingene som er i klinisk virksomhet.
Det er bekymringsfullt at Epic oppleves som et lukket system, samt at arbeid knyttet til forskning og innovasjon ikke er tilfredsstillende ivaretatt.
Det foreslås å invitere sentrale aktører til et styremøte i STLF.

96/2019: Kurs
Kurskomitéens Marit Morken refererte fra møtet.
Aktuelle kurs som planlegges: mindfulness, spiseforstyrrelser, klinisk emnekurs i gynekologi, akuttmedisinkurs.
Forslag til kurs fra styret er: arbeidsgiverkurs, motivasjonskurs, ledere i sykehus o.l.                    

97/2019: Samhandlingskonferanse 2020
Utsettes til neste styremøte.

98/2019: Helsepolitisk tema
Utsettes til neste styremøte.

99/2019: Høringer

NOU 2019:13 Når krisen inntreffer.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-nou-2019-13-nar-krisen-inntreffer/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Intern høring – høring fra Akademikerne – Policydokument: Helseområdet https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/intern-hoering-hoering-fra-akademikerne-policydokument-helseomradet/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Støtter LVS og OF sine uttalelser

Miljø og helse i barnehager og skoler.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/miljo-og-helse-i-barnehager-og-skoler/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Adgang til kollektivfelt for helseytende etater og kriminalomsorgens transporttjeneste. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/adgang-til-kollektivfelt-for-helseytende-etater-og-kriminalomsorgens-transporttjeneste/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

100/2019: Søknader
Søknad fra Ylf vedr. støtte til møte, vedlegg 2019.100.1
Vedtak: Godkjennes med kr. 1.062,-
Søknad fra Nmf. Pleiemedhjelperkurs, vedlegg 2019.100.2
Vedtak: Godkjennes med kr. 5.000,-

101/2019: Eventuelt
- Julebord: det avholdes julebord på Scandic Bakklandet den 6. desember 2019.
Invitasjon til styremedlemmer og medlemmer av kurskomité.
Egenandel for følge: kr. 500,- Studenter slipper egenandel.
- Kurs i praktisk styrearbeid 4.-5. februar 2020.
Det foreslås en kostnad pr. pers som gjelder alle styremedlemmer i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal legeforening. Sakes tas med de andre lokalforeningslederne.

102/2019: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Invitasjon til helsepolitisk seminar.