Miljø og helse i barnehager og skoler

03. oktober 2019

Høringsfrist 25.10.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Forskriften vil erstatte gjeldende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver at den nye forskriften i stor grad bestå av en oppdatering og språklige justeringer i de materielle kravene i gjeldende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv, og noen mindre endringer i de prosessuelle kravene for å få et mer helhetlig regelverk.

I høringsnotatet foreslås det blant annet:

  • tydeligere krav til helsemessig tilfredsstillende drift mht. miljøfaktorer og til utforming av uteområder og lokaler og forebygging av skader, ulykker og alvorlige hendelser.
  • at SFO og leksehjelpordninger inkluderes i forskriftens virkeområde.
  • at godkjenningskravet erstattes av krav om oppstartsgodkjenning og vedlikeholdsplan,
  • krav om internkontroll etter modell av i internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov.
  • krav om tilstrekkelig tid og ro til å spise.
  • en tydeligere bestemmelse om kommunens oppfølging av henvendelser som bygger på folkehelselovens tilsynssystem, men som er bedre harmonisert med sektorregelverket.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet:

Høringen hos Helse- og omsorgsdepartementet

Saksbehandler

Charlotte Ibsen Henriksen Medisinsk fagavdeling