Referat fra styremøte i STLF 3. mars 2020

Dato: 3. mars 2020 kl. 1800-2200
Sted: Schultz gate 2-4, Trondheim

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Therese Hagen (årsmøtevalgt), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Marit Seim Ekeland (vara Of), Helge Hatlevoll (LSA), Finn Høivik Marum (AF), Anders Prestmo (PSL), Hilde Myren (Namf), Karen Jøsendal (vara Nmf), Marius Widerøe (LVS), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Forfall: Vivi Bakkeheim (Of), Sofia Ruiz (Nmf)

32/2020: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

33/2020: Godkjenning av referat
Referat fra styremøte den 3. februar ble godkjent.

34/2020: Saker fra foreningene
AF: Intet nytt
Namf: Intet nytt
Of: Det har vært avholdt informasjonsmøte på St. Olav vedr. Coronaviruset. Helseplattformen tar mye tid.
Ylf: Det jobbes med tilrettelegging for gravide når det gjelder faste stillinger. Det har vært avholdt Modul 1 kurs.
PSL: Har hatt møte med Helseplattformen.
Helseplattformens system skal testes ut på bl.a. øyeleger og psykologer.
LSA: Intet nytt
Nmf: Hovedaktiviteten nå er forberedelse til landsmøte som skal holdes i Budapest. Sentrale spørsmål: kvotering av gutter i studiet, hvor de nye studieplassene skal opprettes; Bergen eller Stavanger? Skal utenlandsstudenter ha nasjonal eksamen?
LVS: Opptakt til årets tariffoppgjør. Samarbeid med Of og Ylf vedr. levekårsundersøkelse blant leger på sykehus – nasjonalt.

35/2020: Kurskomitéens planer for kurs med budsjett og regnskap.
Utsettes til neste styremøte.                     

36/2020: Samhandlingskonferanse 13. mai 2020
Programmet er nå ferdig og invitasjon sendes til alle medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening.

37/2020: Årsmøte og årsmøtefest
Foredrag om hersketeknikk, støttekollegaordningen.
Festkomitéen utvides med Torkild Skaar og Marius Widerøe i tillegg til Tobias Iveland og Nina Hagen.

38/2020: Helseplattformen
Marte Walstad og Per Olav Østbyhaug deltok fra Helseplattformen.

39/2020: Administrativt samarbeidsutvalg (ASU)
Utsettes til neste styremøte

40/2020: Styrekurs
Gode tilbakemeldinger om styrekompetansekurset som ble arrangert 4.-5. februar på BI, Trondheim. Vi var 27 deltagere på kurset. Regnskapet ble forevist styret.

41/2020: Høringer

Intern høring – Evaluering av ordningen med lokalforeninger, frist 9/3-20.
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/intern-hoering-evaluering-av-ordningen-med-lokalforeninger/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres høringssvar

Endringer i Legeforeningens lover vedr. fagaksen, frist 13/3/20.
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/endringer-i-legeforeningens-lover-vedr-fagaksen/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Endringer i Legeforeningens lover vedr. spesialforeninger, frist 13/3-20.
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/endringer-i-legeforeningens-lover-vedr-spesialforeninger/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Søknad fra Eldre legers forening om økt representasjon i landsstyret, frist 13/3-20.
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/soknad-fra-eldre-legers-forening-om-okt-representasjon-i-landsstyret/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Høring i organisasjonen – Lovendring - § 4-1 Sekretariatet, frist 13/3-20.
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-i-organisasjonen-lovendring-4-1-sekretariatet/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres høringssvar

Intern høring til landsstyret rettshjelpsordning for leger, forslag til vedtektsendring,
frist 12/3-20.
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/intern-hoering-til-landsstyret-rettshjelpsordning-for-leger-forslag-til-vedtektsendringer/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres høringssvar

42/2020: Medlemsmøter
Det planlegges å arrangere et kurs eller et medlemsmøte i distriktet en gang pr. år.

43/2020: Eventuelt
Covid19 situasjonen:
Trondheim kommune og fastlegene har hatt møte der det ble diskutert økonomisk støtte dersom et legekontor må stenge.
NTNU har stoppet all reising for sine ansatte. Dette fører til at det er mange som får utfordringer i forhold til bestilte reiser (f.eks. konferanser).
Ettersom det ikke er gått ut et varsel fra Folkehelseinstituttet (FHI) om restriksjoner får man ikke dekt avbestilling av reise på forsikringen.
Trondheim Kommune har opprettet et når det gjelder spørsmål om Coronasmitte, nr. er 9050 9052.
Det er innført rasjonering av medisiner på apoteket.
LVS: Det diskuteres om det skal gis kompensasjon evt. hvor mye kompensasjon som skal gjelde ved innkalling i en krisesituasjon.

44/2020: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Ingenting skal kommuniseres ut