Referat fra styremøte i STLF 6. januar 2020

Dato: 6. januar 2020 kl. 1900-2200
Sted: Schultz gate 2-4, Trondheim

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Therese Hagen (årsmøtevalgt), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Karen Jøsendal (vara Nmf), Helge Hatlevoll (LSA), Finn Høivik Marum (AF), Anders Prestmo (PSL), Hilde Myren (Namf), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Sofia Ruiz (Nmf), Marius Widerøe (LVS)

1/2020: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

2/2020: Godkjenning av referat
Referat fra styremøte den 25. november 2019 ble godkjent.

3/2020: Saker fra foreningene
AF:
Det er brudd i forhandlingene med KS. Det oppleves misnøye blant fastlegene.
Namf:
Har hatt medlemsmøte samt fagdag i desember – veldig positivt. Når det gjelder organisering av faget er det et ønske at man arbeider med bransjeforeninger.
Of:
Det pågår en utredning om et eventuelt Helse Trøndelag.
Utredningen pågår frem til sommeren, deretter blir det høring. Endelig vedtak ventes primo 2021.
Ylf:
Intet å melde.
PSL:
Det oppleves vanskelig å få kompetente søkere til ledige hjemler.
Det skal avholdes tariffkonferanse i Oslo ultimo januar, samt at det skal avtales et møte med Helseplattformen.  
LSA:
Det oppleves vanskelig å få plass på obligatoriske kurs.
Nmf: Skal ha infomøte om LIS-1 samt arrangere et Memo-kurs.

4/2020: Medlemsmøter
15. januar 2019 m/Nina Lykke 180 påmeldte pr. dags dato.
Status pr. 16/1: Vi ble 330 deltagere. Det ble åpnet opp for deltagelse for alle interesserte da dette var et aktuelt tema.                   

5/2020: Styrekompetansekurs 4.-5. februar 2020
Fortsatt 16 ledige plasser,

6/2020: Samhandlingskonferanse 13. mai 2020
Forslag til tema; oppgavefordeling, Helseplattformen, legemiddelmangel, helsefellesskap.

7/2020: Årsmøte og sommerfest 5. juni 2020
Dato fastsettes til fredag den 5. juni.
Organisasjonssekretær forespør aktuelle plasser for arrangementet.
Årsmøte gratis, egenandel for fest. I utgangspunktet med følge.
Priskomité: Vivi Bakkeheim, Nina Hagen og Lindy Jarosch-von Schweder.
Forslag om foredragsholder mottas med takk.

8/2020: Kurskomité om planer for vår 2020
Det skal arrangeres kliniske emnekurs i gynekologi høst 2020.
Klinisk emnekurs i geriatri (Geriatriforum 2020) starter i januar og består av 5 kvelder fordelt over hele året.
Det planlegges et årsmøtekurs – mulig i samarbeid med smerteklinikken på St. Olavs. Akuttmedisinkurs på St. Olavs blir sannsynligvis arrangert i høst.
Andre aktuelle kurs: mindfullness (sannsynligvis i 2021), psykiatrikurs.
Tips til kurs: tvang (Cato Innerdal), beredskap.
Organisasjonssekretær skal være teknisk støtte/sekretær for et kurs som arrangeres av Trondheim Kommune om vold, rus, alkohol i svangerskapet.
Sør-Trøndelag legeforening får kr. 15.000,- for dette.

9/2020: Sammensetning regionutvalget (RU) og møtekalender
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte. Neste møte i RU er 4. mars.

10/2020: Helseplattformen
Marte Walstad og Per Olav Østbyhaug kommer på styremøte i STLF den 3. mars.         

11/2020: ASU/lege-legeutvalget
Lege-legeutvalget har jevnlige møter som fungerer godt.
Det arbeides med Helsefellesskap. Ansvarlig for dette er Hans Ole Siljehaug, og han inviteres til styremøte den 3. februar.
Intet nytt fra ASU da sist møte ble avlyst.

12/2020: Lederseminar legeforeningen
Tema: bl.a. fastlegeordningen. Se program her: https://www.legeforeningen.no/kurs/2019/10/33786/

13/2020: Saker til landsstyret
Ingen saker.

14/2020: Høringer

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-forskrift-om-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres høringssvar. Ansvarlig: Finn Marum Høivik

Grimstadutvalgets utredning Studieplasser I medisin i Norge – Behov modeller og muligheter.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-grimstadutvalgets-utredning-studieplasser-i-medisin-i-norge-behov-modeller-og-muligheter/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-anbefalte-analyser-for-laboratoriebruk-i-primarhelsetjenesten/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Faglig retningslinje til helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/faglig-retningslinje-til-helsehjelp-til-personer-med-kjonnsinkongruens/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

NOU 2019:24 – Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-av-nou-2019-24-inntektsfordeling-mellom-regionale-helseforetak/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres høringssvar. Ansvarlig: Anders Prestmo

15/2020: Søknader
Ingen søknader

16/2020: Eventuelt
Tilbakemeldinger fra Helsepolitisk seminar 6. desember:
Gode forelesninger, hyggelige kollegaer, spennende program. Ingen dårlige innlegg, veldig bra gjennomført seminar, bra program, for leger flest (behøver ikke å være tillitsvalgt for å være tilstede).

17/2020: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Medlemsbrev