Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2021

Referat fra styremøte i STLF 21. januar 2021

Tid: 21. januar 2021
Sted: Teams

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Anders Prestmo (PSL), Casper Faye (Nmf), Helge Hatlevoll (LSA), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Marius Widerøe (LVS), Hilde Myren (Namf), Finn Marum Høivik (AF)

1/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

2/2021: Godkjenning av referat fra styremøte 7. desember 2020
Referatet ble godkjent

3/2021: Orienteringer
- Ny kontaktperson fra Legeforeningen for STLF og Regionutvalg Midt-Norge (RU):
Linda Markham, seniorrådgiver helsepolitikk, linda.markham@legeforeningen.no
- Budsjett; budsjett for 2021 ble gjennomgått

4/2021: Nytt fra foreningene
Ylf:
Det er mye tillitsvalgtarbeid. Det jobbes med å tilsette noen i 50% stilling i Helseplattformen, men dette synes vanskelig.
Of: Vaksinasjon er i gang på St. Olavs. Det er mye fokus på digitalisering og Helseplattformen.
PSL: PSL-medlemmer er ikke en prioritert gruppe når det gjelder koronavaksinasjon.
Det har vært avholdt digital samling med alle samarbeidsutvalg, og man skal avholde digital takstkonferanse.
PSL er involvert i arbeidet med Helseplattformen, og det har vært en dialog med Legeforeningen sentralt om dette.
LSA: Tilgang til Samfunnsmedisinkurs synes vanskelig. Det er ventelister og mange kurs blir utsatt. Disse kursene arrangeres av Norsam.
STLF vurderer å forfatte et brev til Norsam vedr. dette.

Nmf: Det har vært avholdt flere digitale kurs, blant annet Nasjonalt foredrag om LIS - gode tilbakemeldinger på dette.
Nmf har godt samarbeid med Ylf – det planlegges en foredragsserie med presentasjon av forskjellige spesialiteter.
AF: Det forberedes til vaksinasjon!
Når det gjelder Trondheim kommune så skal alle over 18 år være ferdig vaksinert innen 20. juni forutsatt at AstraZeneka blir godkjent.

5/2021: Aksjon for økt legemiddelsikkerhet
Ketil Espnes, spesialist i klinisk farmakologi og allmennmedisin orienterte;
for å tilpasse seg endringen med at Helfo har laget en egen portal for individuelle søknader om refusjon, tar helseforetakene i RHT Midt-Norge i bruk en ny versjon av forskrivningsmodulen (FM) i e-resept i slutten av februar 2021.
I den forbindelse lanseres det en «rydde-kampanje» i den nasjonale reseptformidleren (RF) slik at denne skal bli mer oversiktlig for alle brukere, både i sykehus og blant fastlegene, og dermed gi økt legemiddelsikkerhet for pasientene.
Sør-Trøndelag legeforening sender ut melding til alle medlemmer og informerer om kampanjen.

6/2020: Medlemsmøte om vaksinasjon
Steinar Madsen er forespurt og har sagt seg villig til å være med.
I tillegg forespørres noen fra FHI. Uke 7 eller 9 kan være aktuell                   
7/2020: Nytt fra kurskomiteen
Trine Utne Brede orienterte fra kurskomitéen.
Geriatriforum 2021 har startet og i år er det 44 deltagere.
Det planlegges digitalt kurs i Normaltariffen, regnskap og skatt med kursleder Bjarne Storset. Det blir sannsynligvis avholdt i mars/april.

8/2020: Regionutvalget (RU)
25. mars Helsepolitisk seminar i regi av RU og Helse Midt-Norge
5. mai – neste RU møte
Alle styremedlemmer sender ut invitasjon til «sine» tillitsvalgte.

9/2021: Møtekalender 2021
Styremøter:
Mandag 15. februar, tirsdag 23. mars, mandag 19. april, tirsdag 25. mai og tirsdag 15. juni

Andre viktige datoer:
torsdag 25. mars: Helsepolitisk seminar (RU og Helse Midt-Norge)
torsdag 4. juni: Samhandlingskonferanse med påfølgende årsmøte

10/2021: Høringer
Intern høring - Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2021-2023.
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/intern-hoering-landsstyresak-forslag-til-arbeidsprogram-2021-2023/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres høringssvar, ansvarlig: Vivi Bakkeheim

Intern høring - Landsstyremøtet 2021 - Planlegging av aktuelle saker, frist 31/1
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/intern-hoering-landsstyremotet-2021-planlegging-av-aktuelle-saker/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Høring - Veiledning av leger i spesialisering, frist ½
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-veiledning-av-leger-i-spesialisering/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Høring om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak, frist1/2
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-om-lis1-ordningen-evaluering-og-tiltak/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Høring NOU-2020:13: Private aktører i velferdsstaten, frist 15/2
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-nou-2020-13-private-aktorer-i-velferdsstaten/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

11/2021: Søknader
Søknad fra MedHum, vedlegg 2021.11.1
Vedtak: Søknad godkjennes med støtte på kr. 10.000,-
                       
 Søknad fra NAMS, vedlegg 2021.11.2
 Vedtak: Søknad godkjennes med støtte på kr. 4.000, - til foredrag

 Det er i 2021 satt av kr. 30.000 i budsjettet til søknader.

12/2021: Eventuelt
- fastsettelse av ny dato til julebord; ny dato fredag 7. mai.

13/2021: Hva skal kommuniseres ut?
 - Sende ut informasjon vedr. «rydde-kampanje» i reseptformidleren ref. sak 5/2021
 - alle styremedlemmer sender ut invitasjon til «sine» tillitsvalgte vedrørende Helsepolitisk seminar