Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Medisinstudenter i jobb

Medisinstudenter med lisens

Her kan du lese om temaer som omfatter medisinstudenter med lisens. Vi har også en egen FAQ-side som svarer på ofte stilte spørsmål om det å arbeide som medisinstudent.

I arbeidsmarkedet inndeles medisinstudentene i to grupper: De med lisens og de uten. For studenter med lisens er det fastsatte lønnsbetingelser som gjelder flertallet av aktuelle stillinger over hele landet, mens for de uten lisens er det større variasjon avhengig av hvor man arbeider.

Studentlisensen gir deg en helt unik læringsmulighet, og du får erfare hvordan det er å arbeide som lege før du er uteksaminert. Det er også en erfaring mange arbeidsgivere vektlegger ved videre ansettelser.

Med studentlisens kan du jobbe som turnuslegevikar/LIS1-vikar og legevikar på sykehus eller i primærhelsetjenesten. Med studentlisens kan du utføre mange av oppgavene til en lege under tittelen stud.med. Dette må skje under faglig veiledning og tilsyn fra overordnet lege. Lisensen gir ikke adgang til å utøve legevirksomhet av selvstendig karakter.

Studentlisensens begrensninger

- Du kan ikke kalle deg lege. Tittelen som skal benyttes er stud.med /medisinstudent med lisens.
- Du kan ikke inngå i legevakt eller bakvakt
- Du kan skrive ut B1- og C-preparater2, men kun i arbeidssammenheng
- Du kan ikke ordinere ut A-preparater3, hverken som resept eller på medisinkurve
- Du kan ikke skrive ut på blå resept
- Du kan ikke sykmelde pasienter


1B-preparater er også medisiner som er vanedannende, men ikke fullt så sterke som A-preparater, slik som valium, paralgin forte og sovemedisiner.
2C-preparater er alle andre medisiner det kreves resept for å få kjøpt og inkluderer alt fra blodtrykksmedisiner til antibiotika.
3A-preparater er medisiner som er sterkt vanedannende, slik som morfin og andre opiater som virker smertestillende.  

Hvordan få studentlisens?

Medisinstudent i Norge
Som medisinstudent i Norge får du studentlisens automatisk når du har fullført minst 4 ½ år av medisinstudiet ved et norsk universitet, og har gjennomført godkjent obligatorisk undervisning i de medisinske hovedfag, samt teoretisk og praktisk undervisning i farmakologi og reseptlære. Universitetet sender lister til helsedirektoratet som godkjennes automatisk. Får du forsinket studieprogresjon må man søke om å forlenge lisensen.  

Medisinstudent i utlandet
Som medisinstudent ved et universitet utenfor Norge må du selv søke om studentlisens. Du har mulighet til å få innvilget lisens når du har fullført 5 år av medisinstudiet. Søknad om studentlisens sendes via Altinn. Lisenssøknadene behandles fortløpende og innvilges så snart kravene ovenfor er innfridd. Dette innebærer at dersom man har mottatt lisens før resultatet på eksamen for denne modulen/semesteret foreligger, vil den trekkes tilbake om man stryker.

Lønn
Lønn til medisinstudenter med lisens forhandles frem på lokalt nivå i sykehus, men på nasjonalt nivå i primærhelsetjenesten. De gjeldende og oppdaterte lønnsavtalene i sykehus kan du til enhver tid finne her og for primærhelsetjenesten her. Medisinstudenter med lisens omtales som en egen gruppe. Avtalene inngås mellom Legeforeningen og arbeidsgiverorganisasjonene. Avtalene Legeforeningen fremforhandler gjelder også for Nmfs medlemmer. Dersom du ikke er medlem av Nmf kan vi ikke garantere at du får tilsvarende lønn. Bli medlem her.

Dersom du arbeider i allmennpraksis hos en selvstendig næringsdrivende fastlege må du selv ordne en lønnsavtale med den fastlegen du arbeider hos. Som stud.med. med lisens kan du ikke jobbe som selvstendig vikar for en allmennlege, og du har ikke mulighet til å sende regning til Helfo i eget navn. Du kan imidlertid utføre arbeid i allmennlegepraksis som assistent hos praktiserende lege. Dette kan organiseres slik at f.eks. kollegaen til en fraværende fastlege har ansvaret for fastlegens pasientliste under fraværet, også kan du som student arbeide som assistent på den fraværende legens pasientliste under personlig veiledning fra den ansvarlige legen. Refusjon til Helfo sendes da i den ansvarlige legens navn og det skrives en kontrakt mellom den ansvarlige legen og deg som student om din lønn i assistentperioden. 

Har du spørsmål om arbeid med studentlisens burde du kontakte din lokale arbeidslivsansvarlige. Kontaktinfo finner du her.