Allmennlegeforeningen

Medlemsbrev

Medlemsbrev nr 8/2017- Julebrev til medlemmene

av helseministeren

Header

Julebrev 2017

 

Kjære medlem og kollega i Allmennlegeforeningen

2017 blir stående igjen som året hvor fastlegenes fane ble hevet høyt. Året er straks over, og 2018 blir et spennende år. Vi har snakket høyt om utfordringene i fastlegeordningen – nå skal ord føre til handling. Men først, en velfortjent julefeiring.

Dette året begynte politikerne våre å ta innover seg alvoret: Fastlegeordningen trenger en markert fornyelse. Vi har tre store hovedutfordringer:

-Rekrutteringssvikt og kollegaer som slutter i praksis

-Økende arbeidsbelastning og tiltagende oppgaveoverføring fra andre helseaktører

-For dårlige rammebetingelser: Finansieringen må dekke våre kostnader bedre og gi bedre forutsigbarhet for yngre kolleger som vil begynne i fastlegepraksis.

Disse tre hovedutfordringene skal vi i Allmennlegeforeningen følge opp nøye i 2018. Medlemmenes tilbakemeldinger og gode engasjement er gull verdt for oss tillitsvalgte. Før jeg går videre vil jeg derfor takke hver og en av dere. Dette året har vist oss at vi står sterkere når vi står sammen! Både grasrota og Legeforeningen har samme mål: Vi vil skape en fastlegeordning hvor både legene og pasientene blir ivaretatt på aller beste måte.

AFs arbeidsprogram 2017-2019
AFs styre vil fokusere på fire hovedområder i sitt arbeidsprogram 2017-2019:

 • Rekruttere og beholde fastleger
 • Rammebetingelser
 • Bedre samhandling på riktige premisser
 • Ny medlems- og informasjonsstrategi

Se arbeidsprogrammet her.

Brudd i forhandlingen med KS  
Legeforeningen har i høst forhandlet med KS om rammeavtalen for fastlegeordningen (ASA 4310) og om særavtalen for kommunehelsetjenesten (SFS 2305). Forhandlingene har vært krevende, og selv om det nå er et stort behov for endringer og nyutvikling opplever vi dessverre ikke vilje hos KS til å gjøre nødvendige endringer.

KS brøt altså forhandlingene om særavtalen (SFS 2305) for leger i kommunene. Rammeavtalen om fastlegeordningen (ASA 4310) ble forlenget med et år.
For mer informasjon ser her.

Veien videre i 2018

Legeforeningen er aktivt med i prosesser som avgjør faslegeordningens fremtid. Stortinget skal evaluere dagens fastlegeordning, og resultatet skal vi bruke for å styrke ordningen med tanke på fremtidens krav.

 • Trepartssamarbeidet ble av helseministeren reetablert 1. desember 2017 . Dette blir et samarbeid mellom staten, KS og Legeforeningen. Vi har lenge etterspurt dette viktige samarbeidet for å fornye fastlegeordningen, og vi får nå et nasjonalt overordnet ansvar for den videre utviklingen av fastlegeordningen. Dette må bli en reell arena hvor vi blir enige om konkrete tiltak og målrettede virkemidler. Ler mer her 
 • Evaluering av fastlegeordningen
  Stortinget har vedtatt dette enstemmig, men denne prosessen må ikke ta for lang tid. Vi trenger mer faktakunnskap om utviklingen av fastlegeordningen, og vi har allerede kommet med våre innspill til hva evalueringen bør inneholde:
  • Listelengde
  • Oppgaver
  • Finansiering
  • Medisinskfaglig ledelse og samarbeid i kommunene
  • Kvalitet og brukeropplevelse
 • Ny IKU
  Det er nå endelig vedtatt at vi skal få en ny IKU (innteksts- og kostnadsundersøkelse) som skal være ferdig til neste normaltariffoppgjør våren 2018. Statistisk sentralbyrå tar oppdraget, og vil gjennomføre undersøkelsen ved å inhente tall fra et eller to regnskapsfirmaer. Legeforeningen har i mange år foreslått å bruke regnskapsfirmaer. Vi vil trolig også supplere med noen medlemsundersøkelser for å gi en god og representativ IKU. Forrige IKU i 2012 var alt for omfattende og da ble alle fastlegene ble spurt. Vi kommer tilbake til hvordan den nye undersøkelsen skal organiseres. Ett forslag er å velge et representativt utvalg av fastleger og heller gå mer i dybden.

Andre viktige saker:

Reservasjon mot legelisten.no
Datatilsynet vedtok 8. november 2017 at helsepersonell skal kunne reservere seg mot å bli vurdert på legelisten.no. Legelisten.no har påklaget Datatilsynets vedtak til Personvernnemda, og har fått innvilget "utsatt iverksettelse". En eventuell reservasjonsrett vil derfor ikke gjelde før Personvernnemda har ferdigbehandlet klagesaken. Forutsetningen blir at Datatilsynets vedtak om å gi reservasjonsrett opprettholdes i Personvernnemndas vedtak.  Vi har stor forståelse for at mange leger nå ønsker en umiddelbar virkning av Datatilsynets vedtak, men det er altså ikke mulig å fjerne seg fra Legelisten riktig ennå. Forventet saksbehandlingstid i Personvernnemda er på ca. 4-5 måneder i slike saker, og da vil vi gi rask tilbakemelding.

Sentralstyrets satsningsområde:
Sentralstyret har vedtatt å ha fastlegeordningen som et av sine viktige satsingsområder for 2018 og 2019. Hovedmålsettingene er rekrutteringssatsing, evaluering og videreutvikling. Konkret ønsker sentralstyret å se nærmere på tiltak for å bedre rekrutteringen og foreslå endringer som kan lette fastlegenes arbeidshverdag og sikre kapasitet og tilgjengelighet.

Kartlegging av fastlegenes tidsbruk
Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en undersøkelse som skal kartlegge fastlegers tidsbruk. Resultatet av kartleggingen kan få stor betydning for hvordan myndighetene griper fatt i utfordringene i fastlegeordningen, og vi oppfordrer medlemmene til å bidra i denne kartleggingen – selv om alle har travle arbeidsdager.

Undersøkelsen sendes ut til alle landets fastleger allerede 4. januar. Fastlegene blir bedt om å registrere hvor mye tid som brukes på ulike arbeidsoppgaver i løpet av en uke (syv dager). Registreringen foregår hver dag, og ifølge Helsedirektoratet tar det to til åtte minutter å gjennomføre den daglige registreringen. Vi sender ut mer informasjon i starten av januar 2018. AF har laget et hjelpeskjema for å gjøre registreringen enklere.

Saksbehandlingstid Helsedirektoratet
Vi er meget godt fornøyd med at vi har fått en markert reduksjon av saksbehandlingstiden for søknader om spesialistgodkjenning og resertifisering for allmennlegene.

Helsedirektoratet har endelig satt inn flere ressurser, men vi ønsker fortsatt tilbakemelding hvis saksbehandlingstiden blir for lang.

Turne med AF - framtidens fastlegeordning
Styret i Allmennlegeforeningen og representanter fra Legeforeningen reiser nå rundt til lokalforeningene for å drøfte fastlegeordningens utfordringer og mulige løsningee. Vi ønsker innspill, ideer og situasjonsbeskrivelser av fastlegenes hverdag. Vi har besøkt flere steder i 2017 og vil komme til flere steder utover i 2018. Vi jobber konkret med flere steder i Nord Norge og på Vestlandet.

Møter som er avholdt:

 • Tromsø 15. november
 • Bergen 6. desember
 • Stavanger 7. desember

Planlagte møter:

 • Elverum (Hedmark) 15. januar
 • Skien (Telemark) 5. februar
 • Oslo og Akershus 24. januar
 • Drammen (Vestfold og Buskerud) 6. februar
 • Fevik (Aust- og Vest- Agder) 13. mars 

Viktige datoer i 2018
Geilokurset arrangeres i 2018 i uke 11
12. – 16. mars. Tema for formiddagsforelesningene er kardiologi. På ettermiddagene blir temaet "mestring" med: Geir Lippestad, Sunniva Gylver, Kim Friele og Anne Grethe Solberg.
Det er klart for påmelding til Geilokurset

Våruka arrangeres i Tønsberg i uke 17.
23. - 27. april. I tillegg til landsrådsmøtet onsdag 26. april arrangeres følgende kurs:

 • Kurs i helsepolitikk
 • Ledelseskurs
 • Emnekurs MUPS (medisinsk uforklarte plager og sykdommer)
 • Emnekurs: Praktiske ferdigheter: Hvordan bli en trygg og helhetlig allmennlege
 • Takstkurs
 • Grunnkurs A
 • Grunnkurs D

Det vil også bli spennende sosiale arrangementer. Sett av hele uka – bli med til Norges eldste by.

Solstrandkurset arrangeres i uke 22
28. mai til 1. juni.
Her blir temaene: MUPS - medisinsk uforklarte lidelser og endokrinologi.

Hurtigrutekurset går fra 26.-30. oktober.

Jeg vil helt til slutt ønske alle dere medlemmer en god og fredelig julefeiring. Mange av dere har legevakt i julen – slik er det i vårt yrke. Likevel er det viktig å lade batteriene, for det er mye vi sammen skal ta fatt på i 2018. AF jobber aktivt for å styrke og utvikle fastlegeordningen videre.

Takk igjen for stort engasjement fra medlemmene - vi må dra dette videre sammen!

Har du innspill til AF styret - send gjerne en e-post til Allmennlegeforeningen

Tom Ole Øren

God jul
Tom Ole Øren
leder Allmennlegeforeningen
 
Følg Allmennlegeforeningen på Facebook!
Footer