Helsedirektoratets forslag om endring av turnustjenesten til nybyrjarstilling for legar - praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar

06. februar 2012

Høringsfrist 04.06.2010

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høringsbrev om endring av turnustjenesten til nybegynnerstilling for leger. Det foreslås at turnustjenesten skal avvikles og erstattes med en tidsbegrenset nybegynnerstilling som skal være en del av spesialistutdanningen for leger. Forslaget om nybegynnerstilling innebærer en fullstendig omlegging både når det gjelder organisering, tid og innhold både ift nåværende tjeneste og ift andre land i Europa.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen |