Høring - Nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser

05. oktober 2016

Høringsfrist 15.11.2016

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring nasjonale faglige retningslinjer for spiseforstyrrelser.

Helsedirektoratet mener det er behov for en faglig normering knyttet til både tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser, og en revisjon av de eksisterende retningslinjene. Denne nasjonale faglige retningslinjen vil erstatte den eksisterende retningslinjen "Alvorlige spiseforstyrrelser - retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten" fra 2000.

Retningslinjen tar for seg tidlig oppdagelse, utredning, samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og mellom ulike enheter innen spesialisthelsetjenesten, samt behandling for alle diagnosegrupper innen spiseforstyrrelser. Retningslinjen består i hovedsak av sterke eller svake anbefalinger som er faglig normerende. På noen få emner er det kapitler som bare omtaler ett tema, og som ikke har status som sterk eller svak anbefaling.

Strukturen i retningslinjen er fastlagt etter en elektronisk mal, og ikke mulig å endre i særlig grad. I den publiserte løsningen vil det ifølge Hdir være lettere å søke på alle anbefalinger som gjelder en diagnose, en aldersgruppe eller lignende. Dette er ikke mulig i høringsutgaven.

Helsedirektoratet ber spesielt om en vurdering av om anbefalingene er tydelige og vil være til nytte i den kliniske hverdagen.

Legeforeningens sekretariat anmoder spesielt om innspill til forslagene om:

  • Samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • Samarbeid mellom psykiatri og somatikk
  • Forhold om bruk av tvang i behandlingen

Les mer på Helsedirektoratets sider: https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-tidlig-oppdagelse-utredning-og-behandling-av-spiseforstyrrelser#høringsbrev

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen | Medisinsk fagavdeling