Høring - Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam

06. desember 2017

Høringsfrist 29.12.2017

Fristen er utløpt

I Statsbudsjettet for 2018 foreslås det å bevilge 55 mill. kroner til en pilot med primærhelseteam i utvalgte kommuner. Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring forslag til regelverksendringer for å kunne gjennomføre piloten.

I all hovedsak foreslås det endringer i regelverket som finansierer kommunale fastlegetjenester. Departementet foreslår blant annet å fastsette en egen forsøksforskrift med hjemmel i folketrygdloven § 25-13. I tillegg foreslår departementet endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, forskrift om fastlegeordningen i kommunen og forskrift om egenandelstak 1.

Piloten med primærhelseteam inneholder forsøk med to ulike finansieringsformer, kalt driftstilskuddsmodellen og honorarmodellen. Med de foreslåtte endringene vil driftstilskuddsmodellen medføre at dagens finansiering til den enkelte fastlege vil forsvinne, og erstattes med en finansiering av primærhelseteamet som helhet. Dette innebærer en endring for den enkelte fastlege. Med driftstilskuddsmodellen skal fastlegen fortsatt sende behandlerkravmelding til Helfo, men meldingen vil kun omfatte takster som utløser egenandeler/egenbetalinger fra pasient for egne listeinnbyggere. Antall takstregistreringer vil da bli vesentlig redusert. Driftstilskuddsmodellen legger opp til at fastlegen skal kunne opprettholde sin inntekt på om lag samme nivå som før forsøket, gitt uendret arbeidsbelastning knyttet til antall listeinnbyggere, offentlige legeoppgaver og andre vesentlige faktorer for arbeidsbelastningen.

Legeforeningen har fulgt forberedelsene mot pilotprosjektet nøye, og har vært tett på prosessene. Legeforeningen har i skrivende stund fortsatt flere ubesvarte spørsmål, og det er behov for mange avklaringer i forbindelse med avtaleverket.

Saksbehandler

Just Haffeld | Avdeling for jus og arbeidsliv