Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

31. mars 2017

Høringsfrist 17.04.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Det nye veiledningsmaterialet er et av tiltakene i Helsedirektoratets handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014 –2017.

Veiledningsmateriellet retter seg i første rekke mot tjenesteutøvere og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester som har et ansvar for å forebygge, avdekke, avverge og følge opp personer med selvmordsatferd og personer som utsetter seg selv for selvskading. Materiellet omtaler kommunenes muligheter for å avdekke og sette i gang tidlig intervensjon og oppfølging. Det inneholder også råd og veiledning om hvordan kommunene kan organisere arbeidet internt og styrke samhandlingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Les mer på Helsedirektoratets sider: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/selvmord-og-selvskading/horingveiledende-materiell-om-forebygging-av-selvskading-og-selvmord

Saksbehandler

Sverre Vigeland Lerum Medisinsk fagavdeling