Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3

09. august 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Årsaken er at departementet mener effekten av meldeordningen er usikker, og at ressursene kan brukes bedre på andre tiltak.

Bestemmelsen det dreier seg om sier at helseinstitusjoner som er omfattet av spesialisthelsetjenesteloven, uten hinder av taushetsplikt, straks skal sende melding til Helsedirektoratet om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha medført betydelig personskade.

Legeforeningen har tidligere uttalt seg kritisk til utformingen av meldeordningen(e), og departementet viser til disse uttalelsene i argumentasjonen for avviklingen på s. 6 i høringsnotatet. Uttalelsen er hentet fra Legeforeningens høringsuttalelse på høringen om NOU 2015:11 "Med åpne kort". Legeforeningens uttalelse kan leses i sin helhet på følgende nettsider:
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2015/hoering-nou-201511-med-apne-kort-forebygging-og-oppfolgning-av-alvorlige-hendelser-i-helse-og-omsorgstjenesten/hoeringsuttalelse/

Departementet mener at den vedtatte utvidelsen av varselordningen, etableringen av undersøkelseskommisjonen og en tydeliggjøring av virksomhetenes selvstendige ansvar for å følge opp uønskede hendelser og avvik, vil være bedre og mer treffsikre tiltak for å forbedre pasientsikkerheten. Meldeordningen foreslås derfor avviklet, blant annet for å frigjøre midler til å iverksette den vedtatte endringen i spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a om utvidelse av varselordningen. En utvidet varselordning innebærer at alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester får plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser.

Sekretariatet ber om at foreningsleddene gir tilbakemeldinger om hvordan ordningen oppleves i deres hverdag, og hvilken effekt foreningsleddene mener ordningen har hatt. Det er også ønskelig med tilbakemeldinger på om det vurderes som riktig å avvikle ordningen slik departementet foreslår, og om de foreslåtte erstatningstiltakene vil fungere på en god måte.

Les mer om departementets forslag på Helse- og omsorgsdepartementet nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-om-avvikling-av-meldeordningen-etter-spesialisthelsetjenesteloven--3-3/id2607801/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2007.08.2018&utm_content=H%C3%B8yringar&factbox=horingsnotater

 

Saksbehandler

Stine Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv