Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø

10. september 2018

Høringsfrist 23.10.2018

Fristen er utløpt

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å lovfeste studentombud ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Kunnskapsdepartementet foreslår også å synliggjøre utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering, herunder seksuell trakassering, og å sørge for bedre tilrettelegging av læringsmiljøet for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov.

Kunnskapsdepartementet skriver at studentombudenes oppdrag blant annet vil være å veilede studentene i forbindelse med klager, å bidra til å løse saker på lavest mulig nivå og bringe saker frem for institusjonsstyret eller inn i institusjonens kvalitetssikringsarbeid. Departementet ønsker høringsinstansenes innspill på hvilke prinsipper som bør legges til grunn og mulige problemstillinger knyttet til lovfesting, i tillegg til innspill til utforming av lovbestemmelsen.

Akademikerne sier de tar sikte på å støtte forslaget om å lovfeste ordningen med studentombud, og har ingen innsigelser til de to andre forslagene.

Les mer i vedlagte dokumenter og på Kunnskapsdepartementets nettsider.

Saksbehandler

Espen Slettmyr | Avdeling for jus og arbeidsliv