Høring av rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m.

28. juni 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

I samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, sender Samferdselsdepartementet på høring rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av trafikkdrepte m.m. Arbeidsgruppen foreslår flere endringer i relevant lovgivning, herunder i obduksjonsloven, straffeprosessloven, vegtrafikkloven og helsepersonelloven.

Samferdselsdepartementet nedsatte i 2017 en tverrfaglig arbeidsgruppe med mandat til å gjennomgå regelverket, og praksis for rettsmedisinsk obduksjon av trafikkdrepte. Gruppen skulle utrede behovet for rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte, samt behovet Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) har for å innhente helseopplysninger om den trafikkdrepte. Videre skulle arbeidsgruppen foreslå nødvendige regelendringer. Rapporten inneholder forslag til tiltak for å styrke trafikksikkerheten og det tverrsektorielle samarbeidet innenfor området.

Nedenfor følger en kort oppsummering av disse forslagene, jf. rapportens kapittel 17:

  • Straffeprosessloven § 228 og påtaleinstruksens kap. 13 oppheves og overføres til obduksjonslova i nytt kap. 2 a rettsmedisinsk obduksjon.
  • En ny pliktregel for politiet til å rekvirere rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte ut fra trafikksikkerhetshensyn innføres i obduksjonslova § 8 b fjerde ledd.
  • Forskriftshjemmel for departementet til å nærmere regulere rettsmedisinsk virksomhet innføres i obduksjonslova § 8 d.
  • Ny bestemmelse i vegtrafikkloven § 51 a for å lovfeste oppgaven til UAG og hjemle tilgang til obduksjonsrapporten og helseopplysninger om den trafikkdrepte.
  • Forskriftshjemmel i vegtrafikkloven § 51 a tredje ledd for nærmere å regulere UAGs virksomhet.
  • Ny bestemmelse i helsepersonelloven § 30 b for å hjemle plikt for helsepersonell til å utlevere opplysninger til hhv. Statens Havarikommisjon for Transport og UAG til bruk i ulykkesundersøkelsen.

Det fremsettes også enkelte andre generelle forslag, blant annet:

  • bedre samhandlingen mellom politiet, rettsmedisinerne og UAG,
  • sikre gode rutiner for at UAG avventer endelig obduksjonsrapport før helseopplysninger ev. innhentes og ulykkesanalyserapporten ferdigstilles,
  • øke fokus på pårørende og deres informasjonsbehov, bl.a. opplysninger om at UAG rapporten er tilgjengelig ved forespørsel til Statens vegvesen.

Høringens tematikk ligger i skjæringspunktet mellom juss, fagmedisin og politikk. Et viktig politisk aspekt vil være prioritering av samfunnets ressurser. Det kan for eksempel stilles spørsmålstegn ved om det er riktig ressursbruk at alle trafikkdrepte skal obduseres.

Høringsinstansene bes om å vurdere de foreslåtte endringene, og hvilke konsekvenser disse kan medføre.

Saksbehandler

Cecilie Hallan Avdeling for jus og arbeidsliv