NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett

16. januar 2019

Høringsfrist 21.02.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. Det er altså to saker i en felles høring: 1) Utredning fra IKT-sikkerhetsutvalget, og 2) Regjeringens utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. Departementet sender sakene sammen fordi det er nær sammenheng mellom dem.

Bakgrunnen for den første delen av høringen er at Holte-utvalget fikk i oppdrag å vurdere behovet for rettslige og organisatoriske endringer innenfor IKT-sikkerhetsområdet. Utvalget kommer nå med fem anbefalinger for å bedre IKT-sikkerheten. Disse innebærer forslag om:
1) ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning.
2) at det må stilles krav om IKT-sikkerhet ved alle offentlige anskaffelser.
3) opprettelse av et Nasjonalt IKT-sikkerhetssenter.
4) tydeligere regulering av og ansvar for tilkoblede produkter og tjenester.
5) tydelig lederskap fra Justis- og beredskapsdepartementet for nasjonal IKT-sikkerhet.

Følgende kapitler i NOUen vurderes som særlig relevante for foreningsleddene:
• Kapittel 15 – Ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning.
• Kapittel 16 – Krav om IKT-sikkerhet ved anskaffelser.
• Kapittel 17 – Etablere et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter.
• Kapittel 20 – Økonomiske og administrative konsekvenser

Samtidig med Holte-utvalgets arbeid utarbeidet regjeringen et utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. Dette er den andre delen av høringen. Departementet ønsker særlig innspill på temaer som IKT-sikkerhet i norske virksomheter i dag, forslag til implementering av direktivet, negative innvirkninger direktivet kan få for norske virksomheter, gjeldende regelverk og varsling, og om loven bør vedtas selv om vi ikke er forpliktet av EØS-avtalen.

Følgende kapitler i notatet om NIS-direktivet vurderes som særlig relevante for foreningsleddene:
• Kapittel 7 – Hva skal sikres og hvordan skal det sikres.
• Kapittel 8 – Varslingskrav
• Kapittel 10 - Tilsynsmyndigheter
• Kapittel 11 – Sanksjoner
• Kapittel 12 – Økonomiske og administrative konsekvenser

Les mer om forslaget på Justis- og beredskapsdepartementet sine nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2018-14-ikt-sikkerhet-i-alle-ledd-og-utkast-til-lov-som-gjennomforer-nis-direktivet-i-norsk-rett/id2623252/

Saksbehandler

Cecilie Hallan Avdeling for jus og arbeidsliv