Endrede bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger fra Norsk helsenett (NHN)

24. januar 2020

Høringsfrist 08.02.2020

Fristen er utløpt

Fra 1. januar 2020 har NHN overtatt driftsansvaret for nasjonale e-helseløsninger fra Direktoratet for e-helse. For å regulere relasjonen mellom NHN og aktørene i sektoren, er det blitt utarbeidet bruksvilkår for de nasjonale e-helseløsningene Helsenorge, E-resept og Kjernejournal. Disse vilkårene erstatter avtaler med legekontorene, og vil være bestemmende for legekontorenes rettigheter og plikter.

Norsk Helsenett har gitt Legeforeningen anledning til å komme med innspill til vilkårene. Sekretariatet sender på den bakgrunn vilkårene på en kort intern innspillsrunde.

I form og innhold er vilkårene like for de tre løsningene, så langt det passer. For e-resept og Helsenorge har NHN delt opp vilkårene i "generelle bruksvilkår" som gjelder for alle brukere av løsningen, og "spesielle bruksvilkår" som er tilpasset den enkelte brukergruppe.

I bruksvilkårene gis bl.a. bestemmelser om:

 • Partenes roller og ansvar,
  • Herunder hvem som er dataansvarlig og ev. databehandleravtale
 • Samarbeidsfora
 • Overordnet beskrivelse av funksjonalitet, eventuelt med lenke til mer detaljerte beskrivelser
 • Hver av partenes oppgaver, før oppstart/ved oppkobling og i ordinær drift, bl.a.:           
  • Integrasjon og testing
  • Tjenestenivå
  • Hendelseshåndtering
  • Rapportering
 • Finansiering
 • Alminnelige avtalebetingelser, som endring av vilkårene, rett til overdragelse, oppsigelse, mislighold, tvisteløsning m.v.

Det vil bli elektronisk aksept av bruksvilkårene ved bruk av NHNs elektroniske signeringsløsning, som mange i sektoren kjenner fra før. Informasjon om hvordan dette praktisk gjennomføres vil bli sendt ut fra NHN, med en lenke til signeringssiden for den enkelte virksomheten. Informasjon og lenker vil sendes ut fra NHN puljevis med start i mai.

Som nevnt over har Norsk Helsenett gitt Legeforeningen anledning til å komme med innspill til vilkårene. Det understrekes at vilkårene i utgangspunktet er vedtatt. Det er derfor innspill til eventuelle vesentlige og nødvendige justeringer som vil være relevant å melde fra om. Mindre justeringer er det dessverre ikke anledning for. 

 

Dersom innspillsrunden virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 8. februar 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Cecilie Tandberg Hallan | Avdeling for jus og arbeidsliv